Nawigacja okruszkowa
funds-parameter-search portlet

Lista funduszy inwestycyjnych

Jak korzystać z wyszukiwarki >
137 / 308 funduszy
123... 7
   
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +60,94% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +52,84% mieszane 6 Kup
Dodaj do porównania PKO Akcji Nowa Europa ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +50,04% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania PKO Akcji Rynku Europejskiego ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +50,04% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania MetLife Akcji Nowa Europa ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +49,59% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania NN (L) Indeks Surowców ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +48,95% inne 6 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Rosja ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +45,22% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ India Equity ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +44,37% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Rynków Surowcowych ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +40,49% inne 5 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Nowej Generacji ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +39,75% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. ALLIANZ Artificial Intelligence ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +38,21% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Growth Leaders ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +38,10% inne 5 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Quality ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +37,46% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania Generali Akcje: Nowa Europa ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +37,38% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania PKO Dóbr Luksusowych Globalny ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +35,75% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +34,93% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania CASPAR Globalny Kat. S ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +32,05% mieszane 5 Kup
Dodaj do porównania NN (L) Japonia ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +31,93% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania Generali Akcje Wzrostu ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +31,55% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania Generali Akcji: Megatrendy ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +31,26% akcyjne 5 Kup
123... 7
Ponad 30 kryteriów wyszukiwania
Dowolna stopa zwrotu
Dowolny zakres ryzyka
Niższe ryzyko
Wyższe ryzyko
Fundusze charakteryzujące się agresywną polityką inwestycyjną, lokują większość aktywów, nawet do 100% w akcje. Oferują ponadprzeciętne stopy zwrotu, obciążone wysokim ryzykiem.
Fundusze lokujące aktywa zarówno w instrumenty bezpieczne, jak i instrumenty ryzykowne – obejmują m.in. fundusze zrównoważone, stabilnego wzrostu i aktywnej alokacji.
Fundusze inwestujące swoje aktywa głównie w papiery wartościowe o stałym dochodzie, takie jak bony i obligacje skarbowe oraz instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa i samorządy.
Fundusze inwestujące głównie w papiery dłużne, z terminem wykupu nie dłuższym niż dwa lata, a najczęściej rok. Oczekiwany zysk i ryzyko ograniczone
Fundusze charakteryzujące się bardzo różną polityką inwestycyjną, nie dające się sklasyfikować w powyższych grupach.
Opłaty za wynik
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
Wysoki
Średni
Niski
Wysoki
Średni
Niski
137 Pasujace fundusze
Uwaga! W porównywarce możesz umieścić maksymalnie 3 fundusze.
Wybierz więcej niż jeden fundusz do porównania.
0 / 3 fundusze do porównania Usuń wszystkie
X
X
X
Wybierz fundusze do porównania
Widok zawartości stron

 

 

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania. Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które DM BOŚ S.A. udostępnia na stronie internetowej www.bossafund.pl

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy oraz narzędzia dedykowane do bieżącego wsparcia technicznego Klienta w wyszukiwaniu funduszu, udostępnione przez DM BOŚ S.A. na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa