Nawigacja okruszkowa
funds-parameter-search portlet

Lista funduszy inwestycyjnych

Jak korzystać z wyszukiwarki >
44 / 44 funduszy
123
   
Dodaj do porównania ALLIANZ Global Metals and Mining ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +11,01% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Globalnych Strategii (d.AVIVA) ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +8,91% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Trezor ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +4,24% dłużne krótkoterminowe 3 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Obligacji Inflacyjnych ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +3,21% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Konserwatywny PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +1,76% dłużne krótkoterminowe 3 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Obligacji Plus PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +1,63% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Dochodowy (d.AVIVA) ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +1,31% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Niskiego Ryzyka (d.AVIVA) PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +0,12% dłużne krótkoterminowe 3 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Globalnej Aktywnej Alokacji (d.AVIVA) ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. -0,67% mieszane 5 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Dłużnych Papierów Korporacyjnych (d.AVIVA) PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. -3,01% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Obligacji Globalnych ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. -3,73% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Polskich Obligacji Skarbowych PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. -4,04% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ PIMCO Emerging Local Bond ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. -5,08% dłużne 5 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. ALLIANZ PIMCO Income ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. -5,48% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Akcji Rynku Złota ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. -6,15% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ India Equity ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. -7,33% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Europejskich Akcji (d.AVIVA) ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. -7,46% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ PIMCO ESG Income ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. -7,63% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. ALLIANZ PIMCO Global High Yield Bond ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. -8,19% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Defensywna Multistrategia ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. -8,68% mieszane 3 Kup
123
Ponad 30 kryteriów wyszukiwania
Dowolna stopa zwrotu
Dowolny zakres ryzyka
Niższe ryzyko
Wyższe ryzyko
Fundusze charakteryzujące się agresywną polityką inwestycyjną, lokują większość aktywów, nawet do 100% w akcje. Oferują ponadprzeciętne stopy zwrotu, obciążone wysokim ryzykiem.
Fundusze lokujące aktywa zarówno w instrumenty bezpieczne, jak i instrumenty ryzykowne – obejmują m.in. fundusze zrównoważone, stabilnego wzrostu i aktywnej alokacji.
Fundusze inwestujące swoje aktywa głównie w papiery wartościowe o stałym dochodzie, takie jak bony i obligacje skarbowe oraz instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa i samorządy.
Fundusze inwestujące głównie w papiery dłużne, z terminem wykupu nie dłuższym niż dwa lata, a najczęściej rok. Oczekiwany zysk i ryzyko ograniczone
Fundusze charakteryzujące się bardzo różną polityką inwestycyjną, nie dające się sklasyfikować w powyższych grupach.
Opłaty za wynik
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
Wysoki
Średni
Niski
Wysoki
Średni
Niski
44 Pasujace fundusze
Uwaga! W porównywarce możesz umieścić maksymalnie 3 fundusze.
Wybierz więcej niż jeden fundusz do porównania.
0 / 3 fundusze do porównania Usuń wszystkie
X
X
X
Wybierz fundusze do porównania
Widok zawartości stron
Sprawdź jakim jesteś inwestorem Dowiedz się jak wybrać fundusz Otwórz rachunek
Widok zawartości stron

 

Informacja o ryzyku:

 

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania. Szczegółowe informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwym prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które DM BOŚ S.A. udostępnia na stronie internetowej www.bossafund.pl

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.