Nawigacja okruszkowa
funds-parameter-search portlet

Lista funduszy inwestycyjnych

Jak korzystać z wyszukiwarki >
23 / 23 funduszy
12
   
Dodaj do porównania MetLife Konserwatywny PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. -0,22% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. MetLife Konserwatywny Plus PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. -0,31% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania METLIFE Akcji Europejskich (KAT.A) ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. -0,99% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania MetLife Ochrony Wzrostu PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. -1,52% mieszane 2 Kup
Dodaj do porównania MetLife Akcji Amerykańskich ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. -3,24% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. -4,77% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. -4,89% mieszane 6 Kup
Dodaj do porównania METLIFE Multistrategia (KAT.A) ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. -7,64% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania METLIFE Akcji Ameryki Łacińskiej (KAT.A) ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. -8,97% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania MetLife Aktywnej Alokacji PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. -9,14% mieszane 5 Kup
Dodaj do porównania MetLife Akcji Średnich Spółek PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. -10,32% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania MetLife Akcji Polskich PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. -10,34% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania MetLife Obligacji Plus PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. -11,46% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania MetLife Stabilnego Wzrostu PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. -11,77% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania MetLife Obligacji Światowych ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. -11,87% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania METLIFE Globalnych Innowacji (KAT.A) ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. -12,25% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania MetLife Akcji Nowa Europa ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. -12,66% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania MetLife Akcji PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. -14,31% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania MetLife Obligacji Skarbowych PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. -14,48% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania MetLife Akcji Małych Spółek PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. -15,75% akcyjne 6 Kup
12
Ponad 30 kryteriów wyszukiwania
Dowolna stopa zwrotu
Dowolny zakres ryzyka
Niższe ryzyko
Wyższe ryzyko
Fundusze charakteryzujące się agresywną polityką inwestycyjną, lokują większość aktywów, nawet do 100% w akcje. Oferują ponadprzeciętne stopy zwrotu, obciążone wysokim ryzykiem.
Fundusze lokujące aktywa zarówno w instrumenty bezpieczne, jak i instrumenty ryzykowne – obejmują m.in. fundusze zrównoważone, stabilnego wzrostu i aktywnej alokacji.
Fundusze inwestujące swoje aktywa głównie w papiery wartościowe o stałym dochodzie, takie jak bony i obligacje skarbowe oraz instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa i samorządy.
Fundusze inwestujące głównie w papiery dłużne, z terminem wykupu nie dłuższym niż dwa lata, a najczęściej rok. Oczekiwany zysk i ryzyko ograniczone
Fundusze charakteryzujące się bardzo różną polityką inwestycyjną, nie dające się sklasyfikować w powyższych grupach.
Opłaty za wynik
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
Wysoki
Średni
Niski
Wysoki
Średni
Niski
23 Pasujace fundusze
Uwaga! W porównywarce możesz umieścić maksymalnie 3 fundusze.
Wybierz więcej niż jeden fundusz do porównania.
0 / 3 fundusze do porównania Usuń wszystkie
X
X
X
Wybierz fundusze do porównania
Widok zawartości stron

 

 

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania. Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które DM BOŚ S.A. udostępnia na stronie internetowej www.bossafund.pl

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy oraz narzędzia dedykowane do bieżącego wsparcia technicznego Klienta w wyszukiwaniu funduszu, udostępnione przez DM BOŚ S.A. na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa