Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 1166,84
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 988,01/1059,81
Stopa zwrotu od początku działalności +5,98%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +18,38%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +18,38%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +5,37%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +11,32%
Wartość aktywów 12 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.12
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.12
Rekomendowany okres inwestycji 2 - 3 lata

Polityka inwestycyjna

Fundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestowanie co najmniej 66% wartości Aktywów Subfunduszu głównie w notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie akcje, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, prawa poboru akcji, kwity depozytowe i inne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji.

Fundusz będzie lokował co najmniej 50% wartości Aktywów Subfunduszu w akcje małych i średnich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, nie wchodzących w skład indeksu WIG20.

Ponadto Fundusz będzie lokował od 0% do 34% wartości Aktywów Subfunduszu w Instrumenty Rynku Pieniężnego, papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz depozyty.

Subfundusz może stosować instrumenty pochodne w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego lub sprawnego zarządzania portfelem.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji małych i średnich spółek
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2009.07.09
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2018.06.20
Poczatkowa wartość jednostki 1000,28 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
4,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
5,51%
Opłata za wynik
20% wynagrodzenia od zysku powyżej rentowności 3% w skali półrocza
Częstotliwość wyceny raz w tygodniu (środa)
Informacje dodatkowe

Fundusz dostępny w ramach Parasola AGIO SFIO.

Do Parasola AGIO SFIO należą:

Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron