Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 1222,81
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 1222,81/1222,81
Stopa zwrotu od początku działalności +22,26%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +0,82%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +7,62%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -15,73%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +6,35%
Wartość aktywów 20 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.08
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.08
Rekomendowany okres inwestycji 3-5 lat

Profil Inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla Inwestorów, którzy oczekują wysokich zysków z inwestycji w akcje oraz akceptują wysokie ryzyko wyrażające się w ewentualnych dużych wahaniach wartości jednostki uczestnictwa. Subfundusz może być wykorzystywany do osiągania wysokich stóp zwrotu w okresach dobrej koniunktury rynkowej (hossa) lub jako składnik zdywersyfikowanego portfela funduszy dopasowanego do profilu inwestycyjnego Inwestora.

Polityka inwestycyjna

Aktywa Subfunduszu lokowane są z zachowaniem zasad i ograniczeń inwestycyjnych określonych dla funduszu inwestycyjnego otwartego, w następujące kategorie lokat: Instrumenty Akcyjne, obligacje, bony skarbowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego, Instrumenty Pochodne, jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, depozyty.

Głównym kryterium doboru lokat jest maksymalizacja wzrostu wartości aktywów Subfunduszu w długim horyzoncie inwestycyjnym, celem osiągnięcia wyższego wzrostu niż w przypadku indeksu WIG.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji uniwersalne
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2011.12.29
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2015.06.01
Poczatkowa wartość jednostki
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
4,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
5,02%
Opłata za wynik
10% wypracowanego zysku według zasady high water mark
Częstotliwość wyceny raz w tygodniu (środa)
Informacje dodatkowe

Fundusz dostępny w ramach Parasola AGIO SFIO.

Do Parasola AGIO SFIO należą:
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych
AGIO Kapitał
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek

Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron