Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2011 0,00% 0,00%
2012 +0,24% +0,28% +0,37% +0,31% +0,39% +0,31% -3,78% +0,34% +0,26% +0,32% -3,07% +7,96% +3,57%
2013 -1,69% +1,52% -2,53% -2,58% +7,51% -1,31% +3,23% +4,47% +4,84% +8,23% -0,43% -3,13% +18,68%
2014 -0,79% +1,69% -2,77% -2,99% +0,08% -2,05% -2,22% +1,66% +1,90% -1,74% -1,63% -1,56% -10,10%
2015 +2,55% +3,54% +2,45% +4,23% -0,78% -1,71% +0,39% -6,28% +0,65% +3,70% -6,52% -2,22% -0,76%
2016 -10,34% +6,23% +10,04% -0,53% -1,05% -4,78% +8,31% +5,02% -3,51% +1,06% +1,10% +4,77% +15,41%
2017 +9,75% +4,61% -1,65% +0,34% -0,89% +1,92% +0,39% -0,24% -0,50% -2,87% -0,55% -0,99% +9,07%
2018 +5,59% -6,18% -6,00% +0,37% -1,13% -4,18% +3,75% +4,34% -3,77% -7,75% +1,59% -2,39% -15,64%
2019 +4,03% +0,78% +0,78% +2,78% -8,29% +2,75% +2,48% -6,99% +4,73% -0,77% +0,29% +2,41% +4,13%
2020 +1,94% -4,78% -25,78% +20,64% +5,64% +5,79% +2,24% +3,63% -3,18% -4,33% +12,06% +9,12% +16,55%
2021 +5,91% +8,24% +14,64%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Brak danych
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +18,01%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,44%
Miesięczna zmienność +5,20%
VAR99 -12,55%
Maksymalna miesięczna strata -25,78%
Maksymalny miesięczny zysk +20,64%
Beta (do WIG20) +0,67
Beta podczas spadków (do WIG20) +0,84
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -40,07%
Procent mies. ze stratą +42,34%
Wskaźnik Sharpe'a +0,30
Wskaźnik CALMAR +0,13
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +62,02%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +14,64%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +37,65%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +18,47%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +55,11%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat)
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +5,36%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +5,82%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +9,20%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat)
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron