Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

AGIO Stabilny PLUS - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2016 0,00% +0,03% +0,94% +0,70% -0,11% -0,65% +1,08% +1,13% -0,02% +0,05% -0,95% +0,61% +2,82%
2017 +1,49% +0,98% +0,10% +0,90% +0,26% -0,23% -0,23% 0,00% -0,48% -0,32% -0,42% +0,70% +2,75%
2018 +0,46% -1,56% -1,52% +0,12% -1,44% -0,94% +1,68% +0,32% -1,03% -2,22% +1,58% -0,59% -5,10%
2019 +1,32% +0,08% +0,34% +0,21% -1,69% -0,57% +0,04% -1,45% +0,63% -0,11% +0,32% +0,53% -0,39%
2020 +0,60% -3,87% -4,34% +4,28% +2,34% +1,44% +1,02% +1,40% -0,66% -2,64% +5,49% +2,30% +7,05%
2021 +1,08% +2,17% +2,46% +1,70% +2,19% -0,77% +1,49% +1,17% -0,19% +0,73% -3,04% +0,73% +10,00%
2022 -1,09% -4,52% +2,61% -3,36% -0,19% -2,63% +2,12% -7,06%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Brak danych
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +5,93%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,11%
Miesięczna zmienność +1,71%
VAR99 -4,10%
Maksymalna miesięczna strata -4,52%
Maksymalny miesięczny zysk +5,49%
Beta (do WIG20) +0,23
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -13,42%
Procent mies. ze stratą +40,51%
Wskaźnik Sharpe'a +0,23
Wskaźnik CALMAR +0,10
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +9,30%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -7,06%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -7,68%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +9,34%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +2,91%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat)
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +1,36%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +3,02%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +0,58%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat)
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron