Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

AGIO Akcji PLUS fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 145,09
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 126,51/137,38
Stopa zwrotu od początku działalności +36,91%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +8,77%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +8,77%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -9,59%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat)
Wartość aktywów 24 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.12
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.12
Rekomendowany okres inwestycji 3-5 lat

Profil Inwestora

Przeznaczony jest dla Inwestorów, którzy oczekują wysokich zysków z inwestycji w akcje oraz akceptują wysokie ryzyko wyrażające się w ewentualnych, dużych wahaniach wartości jednostki uczestnictwa.

Polityka inwestycyjna

Aktywa Subfunduszu lokowane są głównie w akcje, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, prawa poboru akcji, obligacje zamienne na akcje, inne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji.

Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane także m.in. w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, bony skarbowe, listy zastawne, inne prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z zaciągniętego długu, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, depozyty.

Subfundusz może również zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji uniwersalne
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2016.02.18
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 100,06 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
4,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
4,94%
Opłata za wynik
10% wypracowanego zysku według zasady high water mark
Częstotliwość wyceny codzienna
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron