Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

AGIO Dochodowy PLUS fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN)
Cena jednostki min/max 1M (PLN)
Stopa zwrotu od początku działalności
Stopa zwrotu (bieżący rok)
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy)
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata)
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat)
Wartość aktywów 43 mln
Rating
Data aktualizacji oceny
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka
Rekomendowany okres inwestycji min. 1 rok

Profil Inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy planują oszczędzanie w krótkim i średnim okresie, oczekują stabilnych zysków porównywalnych lub wyższych niż w przypadku depozytów bankowych oraz nie akceptują ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje i akceptują ryzyko związane z inwestycjami Aktywów Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe.

Polityka inwestycyjna

 • Subfundusz jest Subfunduszem papierów dłużnych.
 • Celem inwestycyjnym jest osiąganie przychodów z lokat netto Subfunduszu.
 • Aktywa Subfunduszu lokowane są głównie w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, depozyty i stanowią od 66% do 100% wartości aktywów Subfunduszu.
 • Dłużne Papiery Wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski będą stanowiły co najmniej 40% wartości Aktywów Subfunduszu.
 • Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w akcje wyłącznie w ramach wykonywania praw przysługujących z obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, a także w drodze egzekucji celem zaspokojenia roszczeń Subfunduszu, przy czym Subfundusz będzie dążył do zbycia nabytych akcji w możliwie krótkim czasie.
 • Subfundusz może stosować instrumenty pochodne w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego lub sprawnego zarządzania portfelem.
 • Zyski z inwestycji Subfunduszu np. dywidendy są ponownie inwestowane.
 • Jednostki uczestnictwa można nabywać oraz odkupywać w każdym dniu wyceny (wycena odbywa się w każdym dniu, na który przypada zwyczajna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie).
 • Subfundusz dostępny jest w PLN.
 • Zalecenie: niniejszy Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 12 miesięcy od dnia nabycia jednostek uczestnictwa.
 • Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.
Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria dłużne
Podkategoria dłużne krótkoterminowe uniwersalne
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2016.02.18
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2018.06.20
Początkowa wartość jednostki 100,06 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
1,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
1,47%
Opłata za wynik
10% iloczynu liczby jednostek i nadwyżki skorygowanej Wartości Aktywów Netto na jednostkę ponad najwyższą Wartość Aktywów Netto na jednostkę od początku trwania Funduszu
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Informacje dodatkowe
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron