Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

MetLife Obligacji Skarbowych fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 22,10
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 21,93/22,17
Stopa zwrotu od początku działalności +80,03%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +2,55%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +3,56%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +7,86%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +8,23%
Wartość aktywów 78 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2019.11
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2019.11
Rekomendowany okres inwestycji min. 2 lata

Profil Inwestora

Subfundusz rekomendowany jest osobom: zainteresowanym osiąganiem stóp zwrotu powyżej lokat bankowych w średnim i długim horyzoncie inwestycyjnym; zainteresowanym inwestycjami w instrumenty dłużne, głównie emitowane przez Skarb Państwa; o niskiej skłoności do ryzyka.

Polityka inwestycyjna

MetLife Subfundusz Obligacji jest subfunduszem dłużnym, którego celem jest osiąganie stóp zwrotu przewyższających oprocentowanie lokat bankowych, a także indywidualnych inwestycji w papiery dłużne. Subfundusz inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe denominowane w PLN, przede wszystkim w obligacje skarbowe o średnim i długim okresie zapadalności. Min. 67% aktywów lokowane jest w obligacje skarbowe lub NBP. Przeciętnie 10% swoich aktywów Subfundusz lokuje w obligacje korporacyjne. Wartość lokat w obligacje podmiotów mających siedzibę za granicą nie może przekraczać 30%.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria dłużne
Podkategoria dłużne skarbowe
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2004.06.18
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki
Minimalna pierwsza wpłata 500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 250,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
2,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
1,74%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Informacje dodatkowe
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron