Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

MetLife Aktywnej Alokacji fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 9,38
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 9,00/9,44
Stopa zwrotu od początku działalności -6,30%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +12,62%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +34,63%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +27,66%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +28,53%
Wartość aktywów 13 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2021.04
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2021.04
Rekomendowany okres inwestycji min. 3 lata

Profil Inwestora

Subfundusz rekomendowany jest osobom: zainteresowanym inwestowaniem w średnim i długim okresie, akceptującym umiarkowane ryzyko inwestycyjne, zdecydowanym na średnioterminowe inwestowanie.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz jest subfunduszem elastycznego inwestowania, aktywnie wykorzystującym przedziały alokacji określone w polityce inwestycyjnej.
Subfundusz inwestuje od 20% do 80% aktywów netto w akcje, a wartość inwestycji w zagraniczne papiery wartościowe nie może przekroczyć
30% wartości aktywów netto Subfunduszu. Subfundusz inwestuje głównie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Pozostała
część środków jest lokowana przede wszystkim w skarbowe dłużne papiery wartościowe, obligacje przedsiębiorstw lub na oprocentowanym
rachunku bieżącym. Subfundusz może inwestować w instrumenty ETF oraz zawierać umowy na instrumentach pochodnych, przede wszystkim
poprzez transakcje na kontraktach futures na indeksy giełdowe polskiego rynku akcji. Umowy te zawierane są w celu sprawnego zarządzania
portfelem inwestycyjnym Subfunduszu lub w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego. W zakresie inwestycji w dłużne papiery wartościowe
co najmniej 70% części dłużnej inwestowane jest w obligacje posiadające rating inwestycyjny lub obligacje emitenta, w którym Skarb Państwa
posiada, pośrednio lub bezpośrednio, udział co najmniej 25% ogólnej liczby głosów, przy czym maksymalne zaangażowanie w obligacje
korporacyjne pojedynczego emitenta uzależnione jest od zewnętrznego ratingu (Moody’s, S&P lub Fitch). Inwestycje Subfunduszu nie są
w szczególny sposób ukierunkowane na określone sektory rynku. Subfundusz ma swobodę wyboru lokat w obrębie swojej polityki inwestycyjnej.
Może inwestować w instrumenty finansowe niewchodzące w skład benchmarku.
Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria mieszane
Podkategoria mieszane aktywnej alokacji
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2007.10.18
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki
Minimalna pierwsza wpłata 500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 250,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
4,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
3,06%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Informacje dodatkowe
Widok zawartości stron

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron