Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

MetLife Aktywnej Alokacji fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 6,75
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 6,88/6,99
Stopa zwrotu od początku działalności -31,00%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -0,14%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -1,99%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -8,37%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) -11,31%
Wartość aktywów 14 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2019.11
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2019.11
Rekomendowany okres inwestycji min. 3 lata

Profil Inwestora

Subfundusz rekomendowany jest osobom: zainteresowanym inwestowaniem w średnim i długim okresie, akceptującym umiarkowane ryzyko inwestycyjne, zdecydowanym na średnioterminowe inwestowanie.

Polityka inwestycyjna

MetLife Subfundusz Aktywnej Alokacji to subfundusz elastycznego inwestowania, którego przedział zaangażowania w akcje (min. 20% max 80% portfela) pozwala na dopasowanie struktury portfela, w zależności od oceny sytuacji przez Zarządzającego. Subfundusz bazuje na średnio i długookresowych trendach, a strategia timingu jest stosowana w ograniczonym zakresie. Głównym rynkiem akcji na jakim Subfundusz inwestuje jest Giełda Papierów Wartościowych.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria mieszane
Podkategoria mieszane aktywnej alokacji
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2007.10.18
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki
Minimalna pierwsza wpłata 500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 250,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
4,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
3,45%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Informacje dodatkowe
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron