Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

MetLife Stabilnego Wzrostu fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 16,75
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 16,63/16,76
Stopa zwrotu od początku działalności +66,80%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +1,58%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +1,58%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +6,51%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +0,97%
Wartość aktywów 66 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2019.09
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2019.09
Rekomendowany okres inwestycji 3 lata

Profil Inwestora

Subfundusz rekomendowany jest osobom zainteresowanym inwestowaniem w średnim i długim okresie; akceptującym umiarkowane ryzyko i zdecydowanym na osiąganie stóp zwrotu przewyższających oprocentowanie lokat bankowych w średnim okresie; chcącym budować portfel inwestycyjny w ramach tak zwanego III filaru

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe, z czego co najmniej 30% aktywów w obligacje skarbowe. W skład portfela Subfunduszu wchodzą również obligacje przedsiębiorstw oraz depozyty. Przeciętna alokacja w instrumentach akcyjnych, z uwzględnieniem kontraktów futures na indeksy giełdowe, zbliżona jest do 30% aktywów. W ramach części akcyjnej Subfundusz inwestuje w akcje spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Subfundusz może zawierać umowy na instrumentach pochodnych, przede wszystkim poprzez transakcje na kontraktach futures na indeksy giełdowe. Umowy te zawierane są w celu sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu lub w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego. Bazą stosowanych instrumentów pochodnych są zwykle polskie indeksy rynku akcji.

W zależności od oceny atrakcyjności inwestycji przez zarządzającego Subfunduszem i w ramach wytycznych inwestycyjnych określonych w statucie, w skład portfela Subfunduszu mogą wchodzić instrumenty ETF lub kontrakty terminowe dotyczące wybranych regionów lub sektorów.

W zakresie inwestycji w dłużne papiery wartościowe co najmniej 70% części dłużnej inwestowane jest w obligacje posiadające rating inwestycyjny lub obligacje emitenta, w którym Skarb Państwa posiada, pośrednio lub bezpośrednio, udział co najmniej 25% ogólnej liczby głosów, przy czym maksymalne zaangażowanie w obligacje korporacyjne pojedynczego emitenta uzależnione jest od zewnętrznego ratingu (Moody’s, S&P lub Fitch). Subfundusz inwestuje głównie na rynku polskim, ale inwestycje Subfunduszu nie są w szczególny sposób ukierunkowane na określone sektory rynku.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria mieszane
Podkategoria mieszane stabilnego wzrostu
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2004.06.18
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki
Minimalna pierwsza wpłata 500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 250,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
4,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
2,52%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Informacje dodatkowe
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron