Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 10,12
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 10,05/10,42
Stopa zwrotu od początku działalności +3,60%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +7,69%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +4,12%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -1,89%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) -5,73%
Wartość aktywów 47 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2019.09
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2019.09
Rekomendowany okres inwestycji min. 5 lat

Profil Inwestora

Subfundusz rekomendowany jest osobom: zainteresowanym, inwestycjami w instrumenty rynku kapitałowego na prężnie rozwijających się rynkach Europy Centralnej; akceptującym umiarkowane ryzyko inwestycyjne; zdecydowanym na srednioterminowe inwestowanie.

Polityka inwestycyjna

Przeciętna alokacja w instrumentach akcyjnych, z uwzględnieniem kontraktów futures na indeksy giełdowe, w instrumenty dające ekspozycję na rynki akcji Europy Centralnej, w szczególności Warszawy, Budapesztu, Pragi oraz Rosji i Turcji, zbliżona jest do 90% aktywów, natomiast pozostała część lokowana jest zwykle na oprocentowanym rachunku bieżącym. Całkowita wartość inwestycji w Instrumenty dające ekspozycję na rynki akcji nie będzie niższa niż 66% wartości aktywów. Subfundusz może zawierać umowy na instrumentach pochodnych, przede wszystkim poprzez transakcje na kontraktach futures na indeksy giełdowe lub walutowych kontraktach forward. Umowy te zawierane są w celu sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu lub w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego zmiany notowań składników portfela lub kursów walut, w związku z lokatami Subfunduszu. Inwestycje Subfunduszu są w szczególny sposób ukierunkowane na rynki Europy Centralnej: polski, węgierski, czeski, a także rynek rosyjski i turecki.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria mieszane
Podkategoria akcji uniwersalne
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2005.08.30
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki
Minimalna pierwsza wpłata 500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 250,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
4,25%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
4,16%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Informacje dodatkowe
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron