Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 10,67
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 10,03/10,32
Stopa zwrotu od początku działalności +2,40%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +2,40%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +31,11%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -6,91%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) -6,65%
Wartość aktywów 45 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2021.04
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2021.04
Rekomendowany okres inwestycji min. 5 lat

Profil Inwestora

Subfundusz rekomendowany jest osobom: zainteresowanym, inwestycjami w instrumenty rynku kapitałowego na prężnie rozwijających się rynkach Europy Centralnej; akceptującym umiarkowane ryzyko inwestycyjne; zdecydowanym na srednioterminowe inwestowanie.

Polityka inwestycyjna

Przeciętna alokacja w instrumenty akcyjne, z uwzględnieniem kontraktów futures na indeksy giełdowe, zbliżona jest do 90% aktywów, natomiast
pozostała część lokowana jest zwykle na oprocentowanym rachunku bieżącym. Całkowita wartość inwestycji w Instrumenty dające ekspozycję
na rynki akcji nie będzie niższa niż 66% wartości aktywów netto. Subfundusz może inwestować w instrumenty ETF oraz zawierać umowy na
instrumentach pochodnych, przede wszystkim poprzez transakcje na kontraktach futures na indeksy giełdowe lub walutowych kontraktach
forward. Umowy te zawierane są w celu sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu lub w celu ograniczenia ryzyka
inwestycyjnego. Inwestycje Subfunduszu są w szczególny sposób ukierunkowane na rynki Europy Centralnej: polski, węgierski, czeski, a także
rynek rosyjski i turecki. Subfundusz ma swobodę wyboru lokat w obrębie swojej polityki inwestycyjnej. Może inwestować w instrumenty
finansowe niewchodzące w skład benchmarku.
Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria mieszane
Podkategoria akcji uniwersalne
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2005.08.30
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki
Minimalna pierwsza wpłata 500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 250,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
4,25%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
2,89%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Informacje dodatkowe
Widok zawartości stron

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron