Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

ROCKBRIDGE NEO Akcji Europy Środkowej i Wschodniej - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2005 0,00% -0,30% -3,51% +0,83% +0,62% -2,40%
2006 +2,77% +0,20% +0,80% +2,86% -5,57% -0,61% +4,29% -1,37% +2,09% +3,99% +7,87% +2,17% +20,59%
2007 +2,21% -1,91% +4,32% +2,27% +2,07% +1,56% -1,15% -0,85% 0,00% +0,78% -5,12% -0,49% +3,40%
2008 -7,56% -2,67% -0,64% +0,55% +1,46% -7,12% +3,39% -0,47% -7,16% -16,75% +0,98% +8,09% -26,46%
2009 -10,39% -9,60% +5,10% +11,81% +4,58% +3,93% +7,13% +2,42% +4,23% +0,76% -0,28% 0,00% +18,88%
2010 +0,85% -2,42% +4,87% +2,09% -2,32% -5,02% +4,23% -1,11% +4,76% +1,16% -4,23% +3,13% +5,45%
2011 +2,14% +1,40% +2,15% +1,26% -0,67% -0,59% -1,52% -4,02% -6,06% +2,18% -2,23% -4,46% -10,34%
2012 +6,36% +1,03% -1,48% 0,00% -3,85% +4,20% -0,09% +2,53% +0,46% +1,00% +1,35% +2,14% +14,12%
2013 +0,87% -2,42% -1,15% +0,09% +3,13% -4,86% -1,09% -0,83% +2,42% +2,27% -1,95% -3,89% -7,49%
2014 -3,67% +0,59% +0,58% +1,55% +3,14% 0,00% -1,29% +1,87% +0,83% +2,00% -0,71% -3,41% +1,22%
2015 +1,12% +3,31% +0,45% +0,71% -0,70% -2,30% -1,09% -2,94% -1,89% +3,66% -1,58% -4,06% -5,49%
2016 +1,18% +0,19% +3,88% +2,52% -3,74% -0,47% +0,76% +1,13% -1,40% +2,56% +1,02% +3,47% +11,42%
2017 +0,18% +1,59% -1,65% +1,50% -0,96% +0,18% +2,19% +1,97% -0,34% -0,42% -2,46% +1,04% +2,74%
2018 +3,01% -3,01% -4,13% -1,26% -5,09% -1,82% +0,88% -6,96% +3,43% -1,41% +3,98% -5,69% -17,28%
2019 +6,55% +0,39% -1,85% +0,40% -1,08% +2,39% +2,14% -4,19% +3,08% -1,35% +2,05% +0,58% +9,04%
2020 -2,76% -11,47% -20,27% +8,47% +2,18% +7,02% -4,10% -0,49% -2,94% -5,18% +19,07% +11,98% -4,67%
2021 +0,10% +1,30% +0,69% +0,29% +7,81% +1,18% +2,95% +4,96% +0,17% +0,17% -4,13% +1,72% +18,10%
2022 +0,76% -9,92% +2,43% -0,36% -4,02% -3,52% +0,89% +2,74% -4,48% +9,97% +9,61% +0,66% +3,05%
2023 +9,29% +1,50% -5,26% +4,53% -1,35% +3,03% +7,21% -0,34% -2,13% +3,66% +3,67% +4,78% +31,47%
2024 +0,13% +2,12% +0,79% +3,58% +2,05% +8,94%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +14,72%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,25%
Miesięczna zmienność +4,25%
VAR99 -10,15%
Maksymalna miesięczna strata -20,27%
Maksymalny miesięczny zysk +19,07%
Beta (do WIG20) +0,54
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -44,83%
Procent mies. ze stratą +39,82%
Wskaźnik Sharpe'a +0,20
Wskaźnik CALMAR +0,07
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +74,30%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +8,94%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +32,15%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +57,88%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +73,78%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +60,79%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +2,99%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +16,46%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +11,71%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +4,84%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron