Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

MetLife Akcji Średnich Spółek fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 7,17
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 7,02/7,17
Stopa zwrotu od początku działalności -32,29%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +4,06%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +1,41%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -22,07%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) -13,30%
Wartość aktywów 55 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2019.11
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2019.11
Rekomendowany okres inwestycji min. 5 lat

Profil Inwestora

Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 5 lat.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje w akcje nie mniej niż 70% wartości zgromadzonych aktywów, z czego wartość inwestycji w akcje zagraniczne nie może przekraczać 30% aktywów. Akcje średnich spółek, wchodzące w skład indeksu mWIG40, stanowią nie mniej niż 55% wartości części akcyjnej portfela Subfunduszu. Przeciętna alokacja w instrumentach akcyjnych, z uwzględnieniem kontraktów futures na indeksy giełdowe, zbliżona jest do 90% aktywów, natomiast pozostała część lokowana jest zwykle na oprocentowanym rachunku bieżącym. Subfundusz może zawierać umowy na instrumentach pochodnych, przede wszystkim poprzez transakcje na kontraktach futures na indeksy giełdowe. Umowy te zawierane są w celu sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu lub w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, związanego ze zmianą notowań składników portfela. Inwestycje Subfunduszu nie są w szczególny sposób ukierunkowane na określone sektory rynku.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji małych i średnich spółek
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2006.11.14
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki
Minimalna pierwsza wpłata 500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 250,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
4,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
4,35%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Informacje dodatkowe
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron