Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

MetLife Konserwatywny Plus fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 15,81
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 15,72/15,77
Stopa zwrotu od początku działalności +57,60%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +1,94%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +1,94%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +5,70%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +10,60%
Wartość aktywów 65 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.12
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.12
Rekomendowany okres inwestycji do 1 roku

Profil Inwestora

Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 1 roku inwestycji.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje w depozyty bankowe i dłużne papiery wartościowe o terminach zapadalności nie przekraczających 1 roku oraz dłużne papiery wartościowe o zmiennym oprocentowaniu i terminach zapadalności powyżej 1 roku. Subfundusz inwestuje co najmniej 40% aktywów netto w skarbowe dłużne papiery wartościowe, a maksymalnie 60% w pozostałe instrumenty dłużne, w tym w obligacje przedsiębiorstw.
W przypadku obligacji przedsiębiorstw Subfundusz inwestuje przede wszystkim w emitentów o solidnych fundamentach i perspektywach rozwoju. Dodatkowo, w zakresie inwestycji w dłużne papiery wartościowe co najmniej 70% części dłużnej inwestowane jest w obligacje posiadające rating inwestycyjny lub obligacje emitenta, w którym Skarb Państwa posiada, pośrednio lub bezpośrednio, udział co najmniej 25% ogólnej liczby głosów, przy czym maksymalne zaangażowanie w obligacje korporacyjne pojedynczego emitenta uzależnione jest od zewnętrznego ratingu (Moody’s, S&P lub Fitch). Subfundusz inwestuje na rynku polskim, ale inwestycje Subfunduszu nie są w szczególny sposób ukierunkowane na określone sektory rynku. Subfundusz ma swobodę wyboru lokat w obrębie swojej polityki inwestycyjnej.
Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria dłużne krótkoterminowe
Podkategoria dłużne krótkoterminowe uniwersalne
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2008.10.20
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki
Minimalna pierwsza wpłata 500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 250,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
1,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
1,14%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron