Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

ROCKBRIDGE NEO Obligacji Plus fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 17,53
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 17,17/17,39
Stopa zwrotu od początku działalności +73,90%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +8,15%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +12,63%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -3,01%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +4,76%
Wartość aktywów 84 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2023.10
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2023.10
Rekomendowany okres inwestycji min. 2 lata

Profil Inwestora

Subfundusz rekomendowany jest osobom: zainteresowanym osiąganiem stóp zwrotu powyżej lokat bankowych w średnim i długim horyzoncie inwestycyjnym; zainteresowanym inwestycjami w instrumenty dłużne, głównie emitowane przez Skarb Państwa; o niskiej skłoności do ryzyka.

Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości jego lokat, przez inwestowanie głównie w dłużne papiery wartościowe denominowane w walucie polskiej. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.

Całkowita wartość inwestycji w obligacje nie będzie mniejsza niż 66% wartości aktywów netto Subfunduszu. Minimalny udział obligacji emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski w aktywach netto Subfunduszu wynosi 40%, natomiast wartość lokat w pozostałe obligacje, w tym obligacje korporacyjne, nie może przekroczyć 60%. Subfundusz może inwestować także w obligacje emitentów zagranicznych, a ich udział w aktywach netto nie może przekroczyć 30%. Pozostała część aktywów utrzymywana jest w formie gotówki lub depozytów dla zapewnienia płynności. Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne. Umowy te zawierane są w celu sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu lub w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego. Subfundusz inwestuje głównie na rynku polskim, ale inwestycje Subfunduszu nie są w szczególny sposób ukierunkowane na sektory rynku. Subfundusz ma swobodę wyboru lokat w obrębie swojej polityki inwestycyjnej. Może inwestować w instrumenty finansowe niewchodzące w skład benchmarku, którym jest: 90% indeks FTSE PGBI + 10% WIBID 1M.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria dłużne
Podkategoria dłużne uniwersalne
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2008.10.20
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Początkowa wartość jednostki
Minimalna pierwsza wpłata 500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 250,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
0,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
1,75%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron