Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

MetLife Obligacji Plus fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 17,95
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 17,78/17,93
Stopa zwrotu od początku działalności +79,30%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +4,73%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +4,49%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +9,80%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +12,27%
Wartość aktywów 65 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.10
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.10
Rekomendowany okres inwestycji min. 2 lata

Profil Inwestora

Subfundusz rekomendowany jest osobom: zainteresowanym osiąganiem stóp zwrotu powyżej lokat bankowych w średnim i długim horyzoncie inwestycyjnym; zainteresowanym inwestycjami w instrumenty dłużne, głównie emitowane przez Skarb Państwa; o niskiej skłoności do ryzyka.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje głównie w skarbowe dłużne papiery wartościowe oraz w obligacje przedsiębiorstw o solidnych fundamentach i perspektywach rozwoju. Całkowita wartość inwestycji w obligacje nie będzie mniejsza niż 66% wartości aktywów netto Subfunduszu. Minimalny udział skarbowych dłużnych papierów wartościowych w aktywach netto Subfunduszu wynosi 40%, natomiast wartość lokat w pozostałe obligacje, w tym obligacje korporacyjne, nie może przekroczyć 60%. Subfundusz może inwestować także w obligacje emitentów zagranicznych, a ich udział w aktywach netto nie może przekroczyć 30%. Pozostała część aktywów utrzymywana jest w formie gotówki lub depozytów dla zapewnienia płynności. Dodatkowo, w zakresie inwestycji w dłużne papiery wartościowe co najmniej 70% części dłużnej inwestowane jest w obligacje posiadające rating inwestycyjny lub obligacje emitenta, w którym Skarb Państwa posiada, pośrednio lub bezpośrednio, udział co najmniej 25% ogólnej liczby głosów, przy czym maksymalne zaangażowanie w obligacje korporacyjne pojedynczego emitenta uzależnione jest od zewnętrznego ratingu (Moody’s, S&P lub Fitch). Subfundusz może zawierać umowy na instrumentach pochodnych. Umowy te zawierane są w celu sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu lub w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego. Subfundusz inwestuje głównie na rynku polskim, ale inwestycje Subfunduszu nie są w szczególny sposób ukierunkowane na sektory rynku. Subfundusz ma swobodę wyboru lokat w obrębie swojej polityki inwestycyjnej. Może inwestować w instrumenty finansowe niewchodzące w skład benchmarku.
Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria dłużne
Podkategoria dłużne uniwersalne
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2008.10.20
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki
Minimalna pierwsza wpłata 500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 250,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
1,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
1,80%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron