Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

ROCKBRIDGE NEO Akcji Małych Spółek - wiadomości fundusz parasolowy

MetLife Akcji Małych Spółek – lider segmentu funduszy akcji MiŚ

Subfundusz MetLife Akcji Małych Spółek, oferowany pod parasolem MetLife Krajowy FIO, to jeden z 3 funduszy na rynku, które skupiają się niemal wyłącznie na najmniejszych przedsiębiorstwach warszawskiej giełdy. Od momentu przejęcia przez obecny zespół zarządzających (sierpień 2014) fundusz wypracował stopę zwrotu na poziomie 18,3% - niemal 7 proc. lepszą niż średnia w peer grupie, uzyskując w horyzoncie 12M najwyższą ocenę Analiz Online, 5A (za peer grupę przyjęto 19 funduszy małych i średnich spółek).

Dobre wyniki funduszu to przede wszystkim pochodna właściwej selekcji spółek, mniejsze znaczenie miał efekt alokacji. W 2015 r. szczególnie korzystna okazała się strategia zwiększenia ekspozycji na najbardziej innowacyjne sektory, w tym w dynamicznie rozwijającą się branżę gier komputerowych, ale również szeroko rozumiany sektor medyczny. Przeważenie w tych segmentach pozostaje elementem także obecnej strategii zarządzających.

Wprawdzie w najbliższych miesiącach możliwa jest chwilowa korekta, ale perspektywy dla małych spółek z warszawskiego parkietu wciąż wyglądają obiecująco. Pomimo wzrostu wyceny wskaźnikowej pozostają one relatywnie tanie, a wysoka dźwignia operacyjna jest zaletą przy perspektywie wzrostu polskiej gospodarki w przyszłym roku o około 3,5%. Udział spółek finansowych jest w sWIG80 wyraźnie niższy niż w WIG 20 i mWIG 40, co ogranicza ryzyka polityczne związane z prawdopodobnym wprowadzeniem tzw. „podatku bankowego" czy przewalutowania kredytów denominowanych w CHF. Mało znacząca jest także rola sektora wydobywczego, co uodparnia małe spółki na spadkowy trend cen surowców wywołany przez problemy chińskiej gospodarki.

Stopy zwrotu polskich funduszy małych i średnich spółek od sierpnia 2014 r.

Sprawdź kartę funduszu MetLife Akcji Małych Spółek >>

autor: MetLife TFI
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron