Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

MetLife Ochrony Wzrostu fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 7,89
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 7,85/7,87
Stopa zwrotu od początku działalności -21,18%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -2,12%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -2,24%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -6,88%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) -8,93%
Wartość aktywów 4 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.10
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.10
Rekomendowany okres inwestycji min. 3 lata

Profil Inwestora

Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 3 lat.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz działa w oparciu o strategię inwestycyjną TV CPPI. Dokładny udział lokat aktywów Subfunduszu jest uzależniony od wyniku działania algorytmu, który uwzględnia historyczną zmienność cen na rynku akcji oraz relację bieżącej wartości jednostki uczestnictwa do jej maksymalnej historycznej wartości od momentu rozpoczęcia stosowania strategii. Wartość inwestycji w akcje może zmieniać się od 0% do 80% wartości aktywów Subfunduszu, natomiast udział w portfelu depozytów oraz dłużnych papierów wartościowych o zapadalności do 1 roku, emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski może wynosić od 0% do 100%. W zakresie akcyjnej części portfela Subfundusz będzie odwzorowywał strukturę indeksu WIG20.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria mieszane
Podkategoria mieszane ochrony kapitału
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2012.11.02
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki
Minimalna pierwsza wpłata 500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 250,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
4,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
1,11%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron