Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

MetLife Akcji Nowa Europa fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 6,05
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 6,04/6,24
Stopa zwrotu od początku działalności -38,70%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -25,24%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -23,57%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -34,86%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) -18,38%
Wartość aktywów 42 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.09
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.09
Rekomendowany okres inwestycji min. 5 lat

Profil Inwestora

Subfundusz rekomendowany jest osobom: zainteresowanym inwestycjami w szerokie spektrum akcji na prężnie rozwijających się na rynkach Europy Centralnej; akceptującym wysokie ryzyko inwestycjyjne, które w średnim i krótkim okresie może cechować się znacznymi wahaniami ceny jednostki uczestnictwa; zdecydowanym na długoterminowe inwestowanie.

Polityka inwestycyjna

Przeciętna alokacja w instrumentach dających ekspozycję na rynki akcji Europy Centralnej, w szczególności Warszawy, Budapesztu, Pragi oraz Rosji i Turcji zbliżona jest do 100% aktywów, natomiast pozostała część lokowana jest zwykle na oprocentowanym rachunku bieżącym.
W skład instrumentów dających ekspozycję na rynki akcji wchodzą: akcje, exchange-traded fund (ETF) na indeksy akcji, kwity depozytowe, prawa do akcji, kontrakty terminowe na indeksy akcji. Poziom zaangażowania w instrumenty dające ekspozycję na rynek akcji nie może być mniejszy niż 66% aktywów netto. Całkowita wartość inwestycji w dłużne papiery wartościowe, nie może przekraczać 34% aktywów netto.
Subfundusz może zawierać umowy na instrumentach pochodnych, przede wszystkim poprzez transakcje na kontraktach futures na indeksy giełdowe lub walutowych kontraktach forward. Umowy te zawierane są w celu sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu
lub w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego. Inwestycje Subfunduszu są w szczególny sposób ukierunkowane na rynki Europy Środkowej: polski, węgierski, czeski, a także rynek rosyjski i turecki. Subfundusz ma swobodę wyboru lokat w obrębie swojej polityki inwestycyjnej.
Może inwestować w instrumenty finansowe niewchodzące w skład benchmarku.
Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji uniwersalne
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2008.11.17
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki
Minimalna pierwsza wpłata 500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 250,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
4,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
3,78%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron