Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

MetLife Akcji Polskich fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 5,33
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 5,42/5,52
Stopa zwrotu od początku działalności -45,38%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -3,20%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -4,39%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -3,20%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) -13,38%
Wartość aktywów 16 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2019.11
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2019.11
Rekomendowany okres inwestycji min. 5 lat

Profil Inwestora

Subfundusz rekomendowany jest osobom: zainteresowanym inwestycjami w akcje największych polskich spółek wchodzących w skałd WIG20 (indeksu giełdowego spółek o największej kapitalizacji) oraz mWIG40 (indeksu giełdowego średnich spółek); akceptującym wysokie ryzyko inwestycyjne, które w średnim i krótkim okresie może cechować się znacznymi wahaniami ceny jednostki uczestnictwa; zdecydowanym na długoterminowe inwestowanie.

Polityka inwestycyjna

MetLife Subfundusz Akcji Plus inwestuje głównie w akcje spółek notowanych na GPW, które wyróżniają się kapitalizacją rynkową, a także wartością płaconej dywidendy. Portfelem odniesienia są indeksy WIG20 (skupiający 20 największych spółek na GPW) i mWIG40, który obrazuje zachowanie kolejnych mniejszych spółek oraz WIBID 1M. Koncentracja na największych i najbardziej płynnych akcjach powoduje, że Subfundusz ten, spośród innych krajowych subfunduszy akcyjnych MetLife TFI, cechuje się niższym ryzykiem płynności. Spółki z WIG20 i mWIG40 najczęściej wypłacają dywidendę, co dodatkowo podnosi atrakcyjność inwestycji w ten Subfundusz. Przedział zaangażowania w akcje może się wahać od 66% do 100% portfela Subfunduszu, natomiast ilość akcji w portfelu średnio wynosi 50-70 walorów.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji uniwersalne
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2011.01.03
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki
Minimalna pierwsza wpłata 500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 250,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
4,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
4,49%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron