Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

MetLife Akcji Polskich fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 5,62
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 5,59/5,78
Stopa zwrotu od początku działalności -42,97%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +3,27%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +5,97%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -18,04%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) -3,07%
Wartość aktywów 16 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.09
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.09
Rekomendowany okres inwestycji min. 5 lat

Profil Inwestora

Subfundusz rekomendowany jest osobom: zainteresowanym inwestycjami w akcje największych polskich spółek wchodzących w skałd WIG20 (indeksu giełdowego spółek o największej kapitalizacji) oraz mWIG40 (indeksu giełdowego średnich spółek); akceptującym wysokie ryzyko inwestycyjne, które w średnim i krótkim okresie może cechować się znacznymi wahaniami ceny jednostki uczestnictwa; zdecydowanym na długoterminowe inwestowanie.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje w akcje polskich spółek. Zaangażowanie Subfunduszu w akcje spółek mających siedzibę w Polsce nie może być mniejsze niż 66% aktywów netto. Inwestycje w akcje zagraniczne mogą stanowić maksymalnie 30% aktywów netto. Przeciętna alokacja w instrumentach akcyjnych, z uwzględnieniem kontraktów futures na indeksy giełdowe, zbliżona jest do 90% aktywów, natomiast pozostała część lokowana jest zwykle na oprocentowanym rachunku bieżącym. Subfundusz może inwestować w instrumenty ETF oraz zawierać umowy na instrumentach pochodnych, przede wszystkim poprzez transakcje na kontraktach futures na indeksy giełdowe polskiego rynku akcji. Umowy te zawierane są w celu sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu lub w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego W zależności od oceny atrakcyjności inwestycji przez zarządzającego Subfunduszem i w ramach wytycznych inwestycyjnych określonych w statucie, w skład portfela Subfunduszu mogą wchodzić instrumenty ETF lub kontrakty terminowe dotyczące wybranych regionów lub sektorów. Inwestycje Subfunduszu nie są w szczególny sposób ukierunkowane na określone sektory rynku. Subfundusz ma swobodę wyboru lokat w obrębie swojej polityki inwestycyjnej. Może inwestować w instrumenty finansowe niewchodzące w skład benchmarku.
Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji uniwersalne
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2011.01.03
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki
Minimalna pierwsza wpłata 500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 250,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
4,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
3,47%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron