Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

ROCKBRIDGE NEO Akcji Polskich fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 10,48
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 10,46/10,86
Stopa zwrotu od początku działalności +5,50%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +8,43%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +34,39%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +33,04%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +85,41%
Wartość aktywów 22 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2024.05
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2024.05
Rekomendowany okres inwestycji min. 5 lat

Profil Inwestora

Subfundusz rekomendowany jest osobom: zainteresowanym inwestycjami w akcje największych polskich spółek wchodzących w skałd WIG20 (indeksu giełdowego spółek o największej kapitalizacji) oraz mWIG40 (indeksu giełdowego średnich spółek); akceptującym wysokie ryzyko inwestycyjne, które w średnim i krótkim okresie może cechować się znacznymi wahaniami ceny jednostki uczestnictwa; zdecydowanym na długoterminowe inwestowanie.

Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości jego lokat, przez inwestowanie głównie w akcje spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.

Subfundusz może stosować instrumenty pochodne w celu sprawnego zarządzania portfelem oraz w celu zabezpieczania ryzyka rynkowego (w tym ryzyka walutowego). Subfundusz będzie wykorzystywał głównie instrumenty pochodne z GPW, a w szczególności kontrakt na indeks mWIG40. Subfundusz może stosować dźwignię finansową przy użyciu instrumentów pochodnych. Poziom dźwigni finansowej AFI wyrażony jako stosunek między ekspozycją AFI obliczoną metodą zaangażowania a wartością Aktywów Netto Subfunduszu nie przekracza 200%.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji uniwersalne
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2011.01.03
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Początkowa wartość jednostki 10,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 250,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
2,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
2,49%
Opłata za wynik
--
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron