Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

MetLife Zrównoważony Azjatycki fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 17,53
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 17,04/17,67
Stopa zwrotu od początku działalności +76,70%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +1,44%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +20,04%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +7,74%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +22,88%
Wartość aktywów 8 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2021.05
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2021.05
Rekomendowany okres inwestycji min. 3 lata

Profil Inwestora

Subfundusz rekomendowany jest osobom zainteresowanym: inwestycjami w regionie Azji południowo- wschodniej, akceptującym średnie ryzyko inwestycyjne, zdecydowanym na średnioterminowe lub długoterminowe inwestowanie, zainteresowanym inwestycją zarówno w PLN, jak i USD.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje co najmniej 80% aktywów w wymienione w statucie tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, które lokują swoje aktywa w instrumenty udziałowe spółek notowanych w Azji oraz w instrumenty dłużne emitowane przez rządy, agencje rządowe oraz spółki z rynków wschodzących. Przeciętna alokacja w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zbliżona jest do 90% aktywów, natomiast pozostała część lokowana jest zwykle na oprocentowanym rachunku bieżącym. Zarządzający będą dążyć do zabezpieczenia ryzyka walutowego związanego ze zmianami kursu PLN w relacji do walut, w których denominowane są tytuły uczestnictwa funduszy źródłowych, przez zawieranie transakcji na walutowych kontraktach forward. Inwestycje Subfunduszu są ukierunkowane na kontynent azjatycki, w szczególności Chiny, Indie, Koreę, Tajwan oraz kraje Azji Południowo-Wschodniej. Subfundusz nie inwestuje w Japonii. Subfundusz ma swobodę wyboru lokat w obrębie swojej polityki inwestycyjnej.
Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria mieszane
Podkategoria mieszane zrównoważone
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2007.01.10
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki
Minimalna pierwsza wpłata 500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 250,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
4,05%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron