Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 13,16
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 12,35/13,06
Stopa zwrotu od początku działalności +30,60%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +4,31%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +10,49%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +1,40%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +16,30%
Wartość aktywów 39 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.07
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.07
Rekomendowany okres inwestycji min. 5 lat

Profil Inwestora

Subfundusz rekomendowany jest osobom: zainteresowanym inwestycjami w regionie Azji południowo-wschodniej, akceptującym wysokie ryzyko inwestycyjne, które w średnim i krótkim okresie cechuje się znacznymi wahaniami ceny jednostki uczestnictwa, zdecydowanym na długoterminowe inwestowanie, zainteresowanym inwestycją zarówno w PLN, jak i USD.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje co najmniej 80% aktywów w wymienione w statucie tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, które lokują swoje
aktywa przede wszystkim w instrumenty udziałowe spółek notowanych lub prowadzących przeważającą część swojej działalności gospodarczej
w Azji. Przeciętna alokacja w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zbliżona jest do 90% aktywów, natomiast pozostała część lokowana
jest zwykle na oprocentowanym rachunku bieżącym. Zarządzający będą dążyć do zabezpieczenia ryzyka walutowego związanego ze zmianami
kursu PLN w relacji do walut, w których denominowane są tytuły uczestnictwa funduszy źródłowych, przez zawieranie transakcji na walutowych
kontraktach forward. Inwestycje Subfunduszu są ukierunkowane na kontynent azjatycki, przede wszystkim Chiny i Indie, a także Hong-Kong,
Tajwan, Koreę oraz kraje Azji Południowo-Wschodniej. Subfundusz nie inwestuje w Japonii. Subfundusz ma swobodę wyboru lokat w obrębie
swojej polityki inwestycyjnej.
Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji uniwersalne
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2007.01.10
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki
Minimalna pierwsza wpłata 500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 250,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
4,20%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron