Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 11,91
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 11,32/12,23
Stopa zwrotu od początku działalności +13,80%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +4,02%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -14,95%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +8,28%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +31,71%
Wartość aktywów 53 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2019.05
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2019.05
Rekomendowany okres inwestycji min. 5 lat

Profil Inwestora

Subfundusz rekomendowany jest osobom: zainteresowanym inwestycjami w regionie Azji południowo-wschodniej, akceptującym wysokie ryzyko inwestycyjne, które w średnim i krótkim okresie cechuje się znacznymi wahaniami ceny jednostki uczestnictwa, zdecydowanym na długoterminowe inwestowanie, zainteresowanym inwestycją zarówno w PLN, jak i USD.

Polityka inwestycyjna

MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich inwestuje głównie w jednostki uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez PineBridge Investment Ireland Limited, Franklin Templeton Investors oraz Invesco Management S.A. Poprzez wyżej wymienione inwestycje, Subfundusz inwestuje w szerokie spektrum akcji spółek notowanych na rynkach Azji płd.-wsch., głównie w Chinach, Hongkongu, Tajwanie czy Indiach oraz innych krajach tego regionu, które są ściśle powiązane z rozwojem ekonomicznym i wzrostem gospodarczym krajów regionu. W ramach prowadzonej polityki inwestycyjnej, Subfundusz dodatkowo może inwestować na rynkach Australii i Nowej Zelandii, jednak inwestycje te nie są znaczące. Subfundusz może stosować instrumenty pochodne w celu ograniczenia negatywnego wpływu ryzyka kursowego na cenę jednostki uczestnictwa.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji uniwersalne
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2007.01.10
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki
Minimalna pierwsza wpłata 500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 250,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
4,17%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron