Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

METLIFE Multistrategia (KAT.A) fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 10,04
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 9,85/10,00
Stopa zwrotu od początku działalności  0.00%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -2,15%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -2,15%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata)
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat)
Wartość aktywów
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.12
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.12
Rekomendowany okres inwestycji Subfundusz jest przeznaczony dla osób o średnim i długim horyzoncie inwestycyjnym, ponad 3 lata

Profil Inwestora

Subfundusz jest przeznaczony dla osób o średnim i długim horyzoncie inwestycyjnym (ponad 3 lata) oraz średniej skłonności do ryzyka. Inwestorzy powinni mieć jednak świadomość, że w przypadku zaistnienia negatywnych okoliczności stopa zwrotu z Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu może okazać się niższa od oczekiwanej.

Polityka inwestycyjna

  • Subfundusz inwestuje co najmniej 70% aktywów w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, które lokują co najmniej 50% swoich aktywów w sposób umożliwiający osiąganie pozytywnych stóp zwrotu nawet w okresach dekoniunktury na rynkach finansowych.
  • Fundusze, których tytuły uczestnictwa będą nabywane przez Subfundusz będą mogły inwestować w akcje, obligacje, waluty oraz instrumenty pochodne.
  • Mogą one skupiać się na jednej, z wymienionych w zdaniu poprzednim, klasie aktywów, mieć charakter mieszany lub stosować tzw. strategie alternatywne, opierające się na zabezpieczających się wzajemnie inwestycjach w wiele klas aktywów.
  • Przeciętna alokacja w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zbliżona jest do 90% aktywów, natomiast pozostała część lokowana jest zwykle na oprocentowanym rachunku bieżącym.
  • Zarządzający będą dążyć do zabezpieczenia ryzyka walutowego związanego ze zmianami kursu PLN w relacji do walut, w których denominowane są tytuły uczestnictwa funduszy źródłowych, przez zawieranie transakcji na walutowych kontraktach forward. Inwestycje Subfunduszu nie są w szczególny sposób ukierunkowane na określone sektory rynku.
  • Subfundusz ma swobodę wyboru lokat w obrębie swojej polityki inwestycyjnej.
Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria mieszane
Podkategoria
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2018.01.18
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 10,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 200,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
4,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
0,80%
Opłata za wynik
--
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron