Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

AVIVA Niskiego Ryzyka fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 184,82
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 184,69/184,97
Stopa zwrotu od początku działalności +84,82%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +0,82%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +1,45%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +4,02%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +5,84%
Wartość aktywów 171 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.06
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.06
Rekomendowany okres inwestycji dowolny, nawet poniżej roku

Profil Inwestora

Aviva Investors Depozyt Plus stanowi atrakcyjną propozycję dla osób poszukujących najwyższego poziomu bezpieczeństwa w ramach oferty funduszy inwestycyjnych oferowanych przez Aviva Investors Poland TFI SA.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje co najmniej 70% aktywów w instrumenty rynku pieniężnego, czyli bony i krótkoterminowe obligacje skarbowe. Dominujący udział w portfelu subfunduszu stanowią papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, co pozwala na zachowanie wysokiego poziomu stabilności inwestycji.
Zalecany okres utrzymywania środków: dowolny, nawet poniżej 1 roku.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria dłużne krótkoterminowe
Podkategoria dłużne krótkoterminowe skarbowe
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2002.04.05
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
1,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
1,10%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron