Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

AVIVA Niskiego Ryzyka - wiadomości fundusz parasolowy

  • 2016.06.14 Jesteś rozsądny i cenisz bezpieczeństwo? Oto oferta dla Ciebie.

Jesteś rozsądny i cenisz bezpieczeństwo? Oto oferta dla Ciebie.

Z myślą o rozważnych i ceniących bezpieczeństwo swoich środków inwestorach, specjaliści z Aviva Investors Poland TFI SA stworzyli subfundusze: Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych oraz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny. Wraz z subfunduszami Aviva Investors Depozyt Plus i Aviva Investors Obligacji tworzą one kompletną ofertę funduszy dłużnych - nawet dla najbardziej wymagających Klientów.

Subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny to produkt od kilku lat będący w czołówce najlepszych funduszy dłużnych na polskim rynku. Zarówno od początku tego roku jak i za ostatnie 3 lata subfundusz może pochwalić się zdecydowanie najlepszym wynikiem na rynku. Wyższą stopę zwrotu udaje się uzyskać dzięki trafnej alokacji międzynarodowej oraz korzyści z dywersyfikacji jakie takie podejście oferuje. Zaznaczyć trzeba, że zarządzający funduszem koncentrują się głównie na rynkach Europy Środkowo – Wschodniej. Ten region wydaje się być szczególnie atrakcyjny z punktu widzenia inwestora obligacyjnego, gdyż fundamenty gospodarcze krajów regionu są bardzo stabilne a rentowności obligacji w dalszym ciągu oferują atrakcyjne stopy zwrotu. Inna cechą funduszu jest aktywne podejście do zarządzania ryzykiem stopy procentowej na polskich obligacjach. Dzięki temu zarządzający są w stanie zarabiać również przy nienajlepszych wynikach lokalnych obligacji skarbowych, co niejednokrotnie znajdowało już potwierdzenie w wynikach funduszy.

Należy również podkreślić, że ponadprzeciętne wyniki subfunduszu są osiągane przy porównywalnej dla pozostałych funduszy obligacyjnych tolerancji na ryzyko. W odróżnieniu od innych rozwiązań dostępnych na rynku Aviva Investors Obligacji Dynamiczny inwestuje jedynie w obligacje skarbowe. Kolejnym zabiegiem mającym ograniczyć ryzyko jest dążenie do pełnego zabezpieczenia pozycji walutowych subfunduszu.

Aviva Investors Obligacji Dynamiczny jest więc rozwiązaniem dla osób szukających relatywnie bezpiecznej lokaty kapitału z potencjałem na wyższe stopy zwrotu w porównaniu z lokatami bankowymi czy stopami zwrotu typowych funduszy obligacji polskich.

Subfundusz Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych, jak wskazuje nazwa, inwestuje w obligacje korporacyjne, a więc wyemitowane przez przedsiębiorstwa oraz instytucje finansowe. W ostatnich latach tego typu rozwiązania zyskiwały bardzo dużą popularność wśród klientów indywidualnych, na rynku dostępnych jest kilkanaście rozwiązań tego typu. Warto dobrze zastanowić się nad wyborem odpowiedniego, gdyż pozornie taka sama polityka inwestycyjna może być realizowana przy pomocy kompletnie innej strategii.

Subfundusz Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych skupia się nie tylko na krajowym rynku obligacji przedsiębiorstw. Choć trzon portfela stanowią obligacje emitentów z Polski, denominowane nie tylko w złotym, ale również w euro i dolarze, to jednak oprócz tego subfundusz aktywnie poszukuje okazji inwestycyjnych w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej (w tym przypadku skupiając się na emisjach denominowanych w tzw. „twardych walutach", a więc euro i dolarze). Region ten jest pozytywnie oceniany przez ekonomistów, ma dobre perspektywy wzrostu, a dodatkowo spółki mają relatywnie niskie zadłużenie. Dopełnieniem portfela są inwestycje w globalne obligacje przedsiębiorstw za pośrednictwem wyselekcjonowanych funduszy typu SICAV.

Łącznie w portfelu znajdziemy blisko 80 pozycji i ponad 50 różnych emitentów. Udział pojedynczego emitenta w portfelu nie przekracza 5 proc. w przypadku tych najbezpieczniejszych, natomiast w przypadku obligacji wyżej oprocentowanych, które również niosą ze sobą wyższe ryzyko, udział ten średnio nie przekracza 0,5 proc. Warto jednak zauważyć, że fundusz przeciętnie inwestuje w obligacje z wyższym ratingiem niż konkurencja, skupiając się na dużych i średni emitentach, którzy są notowani na GPW. Subfundusz unika natomiast inwestycji w spekulacyjne emisje małych, niepublicznych emitentów. Dzięki inwestycjom w obligacje o zmiennym oprocentowaniu subfundusz ma niskie ryzyko stopy procentowej. Należy wspomnieć również, że inwestując w subfundusz nie ponosimy ryzyka walutowego, gdyż wszystkie inwestycje w obcych walutach są zabezpieczane.

Przyjęta polityka inwestycyjna zapewnia atrakcyjne zwroty przy jednoczesnym zachowaniu dość wysokiej płynności portfela i ogranicza nadmierne ryzyko poprzez wysoką dywersyfikację. Taka polityka inwestycyjna została doceniona nie tylko przez klientów, którzy wpłacili dotychczas do subfunduszu blisko 670 mln zł, ale również przez specjalistów. Subfundusz dwa razy z rzędu w latach 2013 i 2014 był wyróżniany w rankingu Alfy sporządzanym przez niezależny ośrodek analityczny Analizy Online.

autor: Aviva TFI
Widok zawartości stron

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron