Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

AVIVA Obligacji fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 250,53
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 249,01/252,32
Stopa zwrotu od początku działalności +151,35%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +4,03%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +5,46%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +10,21%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +12,64%
Wartość aktywów 808 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.05
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.05
Rekomendowany okres inwestycji co najmniej 1 rok

Profil Inwestora

Aviva Investors Obligacji przeznaczony jest dla osób oczekujących długoterminowego oraz stabilnego wzrostu wartości inwestycji.

Polityka inwestycyjna

Aktywa subfunduszu są inwestowane w emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa obligacje o stałym i zmiennym oprocentowaniu, co pozwala na zachowanie wysokiego poziomu stabilności inwestycji. Duży udział obligacji o stałym oprocentowaniu, w szczególności długoterminowych, może powodować okresowe wahania wartości inwestycji, w zależności od poziomu rynkowych stóp procentowych.
Zalecany okres utrzymywania środków: co najmniej 1 rok.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria dłużne
Podkategoria dłużne uniwersalne
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2002.04.05
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
2,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
1,77%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron