Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

AVIVA Kapitał Plus fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 186,38
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 185,71/186,38
Stopa zwrotu od początku działalności +86,38%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +7,28%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +7,28%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +5,77%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +9,41%
Wartość aktywów 45 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.12
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.12
Rekomendowany okres inwestycji co najmniej 2 lata

Profil Inwestora

Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus przeznaczony jest dla osób akceptujących średni poziom ryzyka inwestycyjnego oraz oczekujących długoterminowego, stabilnego wzrostu oszczędności na poziomie wyższym od oprocentowania lokat bankowych.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje do 30 proc. wartości aktywów w akcje i od 50 do 100 proc. wartości aktywów w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane głównie przez władze publiczne, przy czym nie mniej niż 35 proc. aktywów subfunduszu jest inwestowane w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Pozostałą część aktywów subfundusz inwestuje w depozyty bankowe. Podstawą decyzji o proporcjach między lokatami w akcje a lokatami w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego jest analiza możliwości wzrostu cen poszczególnych papierów wartościowych oraz ocena bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynkach akcji i instrumentów dłużnych. Subfundusz może zawierać umowy, mające za przedmiot instrumenty pochodne w celu sprawnego zarządzania portfelem lub ograniczenia ryzyka inwestycyjnego.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria mieszane
Podkategoria mieszane stabilnego wzrostu
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2004.10.06
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
3,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
2,43%
Opłata za wynik
20% rocznie od wszystkich zysków osiągniętych przez subfundusz, których wysokość przekroczy poziom referencyjny dla tych opłat, którym jest FTSE PLN 3 Month Eur Deposit Local Currency powiększony o 1,25% w skali roku
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron