Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

AVIVA Aktywnej Alokacji - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2004 +0,39% -4,37% -4,95% -8,75%
2005 +2,71% -3,92% +5,21% +4,00% -1,35% -0,86% +0,34% -0,75% -2,78% +1,63% -1,31% -1,04% +1,48%
2006 -1,17% -0,40% +3,41% -3,09% +0,68% +2,96% -2,60% +0,08% +1,70% -2,31% -2,69% +0,64% -3,02%
2007 +3,14% -0,78% -1,31% -2,36% +0,68% -1,72% +1,00% +1,46% -2,61% -3,98% -0,35% -0,76% -7,52%
2008 +1,41% -3,00% -1,29% -2,18% -2,33% -2,32% -2,46% +3,98% -3,08% -7,50% +0,29% +0,31% -17,12%
2009 -5,90% -8,14% +4,40% +10,77% +2,44% +0,75% +4,70% +2,45% +1,25% -0,80% +0,97% +1,80% +14,25%
2010 -1,42% +0,04% +2,62% -0,21% -1,98% -1,04% +2,93% -0,91% +2,15% +1,05% -1,63% +1,98% +3,46%
2011 +1,71% +1,17% -0,60% +2,21% -0,75% +0,69% -2,52% -6,28% -3,43% +5,52% -0,33% +0,37% -2,69%
2012 +3,27% +3,20% +0,08% -1,11% -4,17% +4,40% +1,21% +1,12% -0,07% +1,50% +2,35% +1,53% +13,84%
2013 +3,00% -0,19% +1,15% +2,32% +1,90% -4,87% +4,40% -1,10% +3,43% +2,70% +0,76% +0,73% +14,79%
2014 -0,91% +3,05% +0,15% +1,23% +1,69% +0,54% -0,68% +0,64% +0,69% +0,49% +2,67% -1,09% +8,73%
2015 +3,21% +2,81% +1,11% -0,85% -0,58% -2,77% +2,29% -3,88% -3,21% +6,15% +0,98% -2,82% +1,94%
2016 -4,12% -1,38% +2,18% +1,33% +0,71% -2,50% +2,30% +1,29% +0,14% +0,82% -1,62% +3,13% +2,02%
2017 -0,06% +1,17% +3,05% +1,75% +0,97% -0,94% +0,39% -0,31% +1,96% +0,92% -1,48% -0,17% +7,39%
2018 +2,06% -2,60% -1,81% +2,99% -1,27% -0,96% +2,41% -3,05% +0,65% -3,44% +0,07% -4,21% -9,09%
2019 +3,76% +2,44% -0,26% +3,05% -3,12% +1,67% -0,57% -1,41% +2,50% +0,92% +1,12% +1,09% +11,52%
2020 -2,24% -4,05% -9,75% +2,80% +3,53% +3,56% -2,72% +1,53% -2,29% -3,30% +16,53% +1,59% +3,09%
2021 -1,83% +5,86% +4,19% +2,03% +2,14% -0,28% -0,53% +1,33% -0,32% +1,22% -3,15% +10,84%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +10,15%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,18%
Miesięczna zmienność +2,93%
VAR99 -7,01%
Maksymalna miesięczna strata -9,75%
Maksymalny miesięczny zysk +16,53%
Beta (do WIG20) +0,23
Beta podczas spadków (do WIG20) +0,35
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -40,73%
Procent mies. ze stratą +44,66%
Wskaźnik Sharpe'a +0,22
Wskaźnik CALMAR +0,05
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +45,54%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +10,84%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +12,59%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +22,07%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +28,30%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +84,51%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +2,21%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +6,88%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +5,12%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +6,29%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron