Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

AVIVA Zrównoważony fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 120,20
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 118,93/124,09
Stopa zwrotu od początku działalności +18,93%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -3,72%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -3,15%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -9,24%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) -0,97%
Wartość aktywów 70 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.10
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.10
Rekomendowany okres inwestycji co najmniej 4 lata

Profil Inwestora

Aviva Investors Zrównoważony przeznaczony jest dla osób akceptujących podwyższone ryzyko inwestycyjne i oczekujących wysokich dochodów z inwestycji.

Polityka inwestycyjna

Aktywa subfunduszu inwestowane są w dłużne papiery wartościowe, w tym długoterminowe obligacje o stałym oprocentowaniu oraz w akcje, które mogą stanowić od 40 do 60% wartości aktywów subfunduszu. Znaczny udział akcji daje możliwość uzyskania w długim okresie wyższych zysków niż osiągają fundusze bezpieczne.
Zalecany okres utrzymywania środków: co najmniej 4 lata.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria mieszane
Podkategoria mieszane zrównoważone
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2007.01.21
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
3,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
3,23%
Opłata za wynik
20% rocznie od wszystkich zysków osiągniętych przez subfundusz, których wysokość przekroczy poziom referencyjny
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron