Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

AVIVA Zrównoważony - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2007 +4,34% -1,08% +5,98% +3,23% +2,80% +1,83% -2,34% -2,69% -0,31% +2,20% -6,18% -1,15% +6,12%
2008 -7,39% -0,52% +0,41% -1,23% -0,87% -6,60% +2,06% -2,10% -4,10% -15,33% -1,35% +0,67% -31,83%
2009 -5,49% -7,47% +6,13% +11,47% +0,92% +2,50% +9,08% +5,36% +0,46% +0,20% +2,41% +0,82% +27,84%
2010 +0,50% -0,48% +6,13% +2,20% -2,81% -2,11% +3,77% +0,37% +3,61% +1,71% -0,02% +3,79% +17,55%
2011 -0,16% -0,13% -0,84% +1,00% +0,04% -1,31% -2,15% -5,65% -5,78% +3,59% -3,00% -1,56% -15,16%
2012 +6,42% +3,75% +0,44% -1,06% -3,45% +2,54% -0,59% +1,47% +2,44% +0,63% +2,47% +1,91% +17,96%
2013 +1,86% +0,27% +0,26% +0,66% +2,44% -3,58% +2,56% +1,26% +2,40% +5,28% +1,06% -2,57% +12,25%
2014 -0,72% +2,30% -1,79% -1,30% +0,51% -0,70% -2,40% +2,66% +2,98% -0,93% +0,02% -1,59% -1,15%
2015 +1,66% +1,12% +0,53% +1,02% -0,52% -3,49% +1,07% -2,09% -1,78% +2,11% -1,39% -2,11% -3,97%
2016 -2,83% +1,95% +2,42% +0,44% -1,83% -1,16% +1,83% +3,08% -0,05% +0,64% -1,31% +2,83% +5,96%
2017 +3,58% +1,28% -0,75% +2,20% +0,29% +0,05% +0,24% +0,52% -0,30% -0,55% -2,12% +1,25% +5,71%
2018 +1,66% -2,96% -3,18% +1,08% -1,73% -1,31% +3,16% +0,20% -1,83% -3,87% +1,59% -0,40% -7,59%
2019 +2,30% -0,07% +0,68% +0,72% -2,03% +1,83% +0,24% -2,29% +0,55% +0,46% +0,16% +0,42% +2,92%
2020 +0,24% -5,89% -7,74% +7,52% +4,76% -0,04% +0,93% +1,86% -1,19% -3,28% +5,37% +2,17% +3,66%
2021 +0,06% +0,87% +0,97% +1,55% +3,28% -0,77% +1,14% +2,08% -0,66% +2,23% -4,35% +6,37%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +10,79%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,17%
Miesięczna zmienność +3,11%
VAR99 -7,43%
Maksymalna miesięczna strata -15,33%
Maksymalny miesięczny zysk +11,47%
Beta (do WIG20) +0,46
Beta podczas spadków (do WIG20) +0,56
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -46,48%
Procent mies. ze stratą +41,90%
Wskaźnik Sharpe'a +0,19
Wskaźnik CALMAR +0,04
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +36,19%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +6,37%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +8,67%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +13,03%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +14,00%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +45,36%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +2,09%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +4,17%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +2,66%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +3,80%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron