Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

AVIVA Optymalnego Wzrostu - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2010 -0,35% +1,34% +2,23% +0,79% +2,22% +3,41% +2,64% +3,11% +16,43%
2011 +1,02% +1,13% +0,58% +0,63% +1,15% -1,96% -2,91% -10,70% -3,81% +2,92% -3,35% -1,07% -15,84%
2012 +5,99% +4,71% +0,96% -1,28% -5,28% +1,64% +1,11% -0,05% +2,20% +1,96% -0,01% +1,76% +14,13%
2013 +5,24% +0,98% -1,86% -2,62% +5,36% -1,61% -2,66% +0,12% +3,95% +5,51% +0,98% -1,37% +12,09%
2014 +1,49% +2,01% -1,18% +0,50% -1,25% -0,65% -2,05% +1,04% -0,10% -0,52% +0,59% -2,89% -3,10%
2015 +3,11% +0,68% -0,09% +0,82% -0,89% -5,63% -0,63% -1,13% -2,51% +2,11% -1,12% -2,78% -8,05%
2016 -3,64% +0,22% +0,86% -0,38% -3,51% -0,57% +2,26% +2,83% -0,64% +2,59% -2,00% +3,49% +1,22%
2017 +3,88% +0,86% -0,85% -1,09% -2,80% -0,97% +2,20% +1,37% -1,41% -2,53% -3,87% +1,04% -4,38%
2018 +2,04% -3,31% -5,02% -0,42% -3,65% -0,92% +3,54% -0,44% -3,63% -3,94% +1,60% -1,08% -14,57%
2019 +3,83% +1,94% +0,53% +0,60% -3,02% +1,21% +0,20% -1,11% +1,30% -0,45% +0,40% +2,39% +7,91%
2020 +0,99% -8,42% -9,63% +13,10% +7,13% +4,63% -1,52% +1,40% -1,52% -5,34% +8,61% +0,38% +7,53%
2021 +6,33% +1,41% +1,43% +2,49% +1,27% +0,22% +1,06% +1,56% -0,93% +1,43% -4,91% +1,27% +12,98%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +10,93%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,14%
Miesięczna zmienność +3,15%
VAR99 -7,49%
Maksymalna miesięczna strata -10,70%
Maksymalny miesięczny zysk +13,10%
Beta (do WIG20) +0,42
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -35,81%
Procent mies. ze stratą +45,00%
Wskaźnik Sharpe'a +0,15
Wskaźnik CALMAR +0,05
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +21,07%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +12,98%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +12,98%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +31,10%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +7,10%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +23,56%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +1,65%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +9,45%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +1,38%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +2,13%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron