Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

AVIVA Globalnych Akcji fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 107,46
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 105,74/112,27
Stopa zwrotu od początku działalności +5,74%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -15,03%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -11,35%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -11,87%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) -5,63%
Wartość aktywów 17 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.10
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.10
Rekomendowany okres inwestycji powyżej 5 lat

Profil Inwestora

Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących przeznaczony jest dla osób akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne, których celem jest maksymalizacja zysków w długim horyzoncie inwestycyjnym, poprzez inwestycje głównie w zagraniczne fundusze akcyjne inwestujące na światowych rynkach wschodzących.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz lokuje od 60 do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, które lokują swoje aktywa głównie w akcjach lub bezpośrednio w akcje. Portfel akcji Subfunduszu w ramach inwestycji bezpośrednich lub pośrednio poprzez tytuły uczestnictwa jest szeroko zdywersyfikowany geograficznie i obejmuje akcje spółek z siedzibami w krajach rozwiniętych i rozwijających się.
Zalecany okres utrzymywania środków: powyżej 5 lat.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji uniwersalne
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2011.05.31
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2017.07.28
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
4,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
3,52%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron