Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

AVIVA Globalnych Akcji - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2011 +1,22% +2,01% -8,70% +0,30% +3,38% +3,20% -1,67% -0,80%
2012 +3,35% +1,58% -0,36% -0,75% +0,26% -0,15% -0,49% +0,36% +1,88% -0,20% +0,31% +2,51% +8,51%
2013 +1,64% +2,76% +0,84% -1,10% +2,38% -5,43% -1,42% -1,40% +2,54% +1,33% -0,13% -3,04% -1,37%
2014 -1,87% -0,37% +0,92% +0,74% +2,71% +0,85% +1,26% +3,38% -2,76% +1,22% -0,52% +1,29% +6,90%
2015 +3,52% +1,32% +2,55% -0,44% +0,56% -2,98% -2,98% -6,25% -2,26% +6,29% +0,04% -4,34% -5,52%
2016 +0,83% -0,64% +1,82% +1,52% -0,44% +0,83% +1,95% +0,86% +0,17% +0,40% +1,34% -0,21% +8,73%
2017 -0,22% +1,97% -1,21% +0,30% -0,30% +0,23% +0,75% -0,89% +1,42% +0,87% -0,28% +0,50% +3,13%
2018 +1,53% -1,98% -1,90% +1,87% +0,36% -0,25% +0,95% -0,78% -0,63% -5,59% -0,33% -5,48% -11,85%
2019 +4,95% +3,52% +0,57% +2,72% -5,14% +3,87% +0,45% -1,61% +2,33% +0,61% +2,66% +1,63% +17,42%
2020 -1,33% -8,80% -16,09% +7,53% +2,41% +1,88% +1,78% +3,34% -1,24% -3,45% +10,41% +2,20% -4,12%
2021 -0,05% +1,27% +3,70% +1,72% +0,08% +2,30% -0,91% +2,04% -1,84% +3,87% +0,10% +12,81%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +10,58%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,24%
Miesięczna zmienność +3,05%
VAR99 -7,35%
Maksymalna miesięczna strata -16,09%
Maksymalny miesięczny zysk +10,41%
Beta (do WIG20) +0,33
Beta podczas spadków (do WIG20) +0,67
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -24,49%
Procent mies. ze stratą +38,89%
Wskaźnik Sharpe'a +0,27
Wskaźnik CALMAR +0,12
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +34,60%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +12,81%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +15,29%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +20,03%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +15,21%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +33,43%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +2,87%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +6,28%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +2,88%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +2,91%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron