Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

AVIVA Dłużnych Papierów Korporacyjnych fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 135,63
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 133,99/135,63
Stopa zwrotu od początku działalności +35,59%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -1,49%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +0,20%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +4,70%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +11,80%
Wartość aktywów 736 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.06
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.06
Rekomendowany okres inwestycji co najmniej 2 lata

Profil Inwestora

Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych przeznaczony jest dla osób akceptujących umiarkowany (okresowo podwyższony) poziom ryzyka inwestycyjnego i oczekujących stabilnego wzrostu oszczędności w średnim i długim okresie, na poziomie przewyższającym zyski możliwe do uzyskania z inwestycji na rynku pieniężnym oraz na rynku dłużnych papierów skarbowych.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz lokuje co najmniej 70% aktywów w instrumentach dłużnych oraz instrumentach rynku pieniężnego, emitowanych przez podmioty inne niż Skarb Państwa. Duży udział obligacji korporacyjnych stwarza możliwość uzyskania wyższej stopy zwrotu niż w przypadku funduszy inwestujących w obligacje skarbowe, może jednak powodować okresowe wahania wartości inwestycji ze względu na zróżnicowaną wiarygodność kredytową emitentów. W celu ograniczenia ryzyka, zarządzający subfunduszem stosują wysoką dywersyfikację portfela inwestycyjnego.
Zalecany okres utrzymywania środków: co najmniej 2 lata.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria dłużne
Podkategoria dłużne korporacyjne
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2011.11.18
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
1,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
0,97%
Opłata za wynik
10% rocznie od wszystkich zysków osiągniętych przez subfundusz, których wysokość przekroczy poziom referencyjny dla tych opłat, którym jest FTSE PLN 3 Month Eur Deposit Local Currency - 0,32% w 2019 roku
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron