Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

AVIVA Dochodowy fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 107,12
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 106,41/106,87
Stopa zwrotu od początku działalności +6,78%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +1,07%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +1,90%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +7,14%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat)
Wartość aktywów 6 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2019.04
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2019.04
Rekomendowany okres inwestycji 1 rok

Polityka inwestycyjna

Aktywa subfunduszu lokowane są głównie w nieskarbowe instrumenty rynku pieniężnego, nieskarbowe dłuzne papiery wartościowe oraz tytuły uczestnictwa funduszy, które lokują swoje aktywa głównie w nieskarbowe instrumenty finansowe.
Od 0 proc. do 100 proc. aktywów subfunduszu jest lokowane w skarbowe: dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. Subfundusz będzie dążył, aby łączny udział lokat w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty w bankach krajowych denominowanych w złotych wynosił co najmniej 66% wartości Aktywów Subfunduszu.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria dłużne
Podkategoria dłużne uniwersalne
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2014.11.28
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
1,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
0,88%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron