Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

ALLIANZ Globalnych Strategii (d.AVIVA) fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 105,73
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 103,27/105,50
Stopa zwrotu od początku działalności +5,50%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +0,36%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +0,38%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +6,29%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +5,46%
Wartość aktywów 18 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2022.07
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2022.07
Rekomendowany okres inwestycji 5 lat

Profil Inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla osób, które oczekują stabilnych zysków z inwestycji w długim terminie i jednocześnie są gotowi zaakceptować fakt, że cel subfunduszu nie jest gwarantowany, a zainwestowany kapitał jest obciążony ryzykiem.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz lokuje od 65 proc. do 100 proc. wartości aktywów subfunduszu w tytuły uczestnictwa subfunduszu Aviva Investors MultiStrategy Target Return Fund wydzielonego w  ramach Aviva Investors SICAV, w klasę tytułów uczestnictwa Aviva Investors Multi-Strategy Target Return Fund K (EUR), którego celem jest uzyskiwanie w każdych warunkach rynkowych pozytywnej stopy zwrotu w średnim i długim terminie. Aviva Investors Multi-Strategy Target Return Fund dąży do tego, aby uzyskiwać stopę zwrotu brutto o 5 punktów procentowych przewyższającą w okresach trzyletnich stopę Europejskiego Banku Centralnego.

Od 0 proc. do 35. proc. aktywów subfunduszu jest lokowane w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz w depozyty w bankach krajowych i zagranicznych.

Subfundusz może zawierać umowy, mające za przedmiot instrumenty pochodne wyłącznie w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria mieszane
Podkategoria mieszane aktywnej alokacji
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2015.12.11
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Początkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
2,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
1,57%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron