Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

ALLIANZ Globalnych Strategii (d.AVIVA) - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2015 0,00% +0,18% -0,79% -0,61%
2016 +0,02% -0,16% -1,55% +0,38% -0,01% -0,55% +0,80% +0,14% -0,50% +1,29% -0,66% +2,28% +1,44%
2017 -0,87% -0,10% +0,11% +0,45% +0,66% -0,66% -0,35% -0,67% +0,14% +0,31% -0,23% -0,53% -1,75%
2018 +3,00% -0,60% -2,58% +2,27% -1,60% -0,44% +1,95% -1,95% +0,16% -1,25% +0,63% -5,67% -6,22%
2019 +3,51% +0,80% +0,42% +1,01% -0,39% +1,34% +0,01% +1,58% +0,10% +0,47% +0,60% +0,96% +10,86%
2020 +1,12% -1,09% -4,39% +1,36% -0,12% +0,35% +0,99% +0,39% -1,00% -0,86% +4,65% +0,02% +1,19%
2021 -0,89% -0,03% +1,21% +0,32% +0,12% +0,01% +0,11% +0,16% -0,79% -0,13% -0,57% +1,36% +0,86%
2022 -1,14% +0,07% +3,50% -0,17% +1,54% -2,47% -0,86% +2,02% +1,01% +1,61% +1,67% +1,94% +8,91%
2023 +0,93% -0,01% -0,72% -0,03% -0,48% -0,31%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Brak danych
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +5,01%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,14%
Miesięczna zmienność +1,45%
VAR99 -3,51%
Maksymalna miesięczna strata -5,67%
Maksymalny miesięczny zysk +4,65%
Beta (do WIG20) +0,11
Beta podczas spadków (do WIG20) +0,06
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -8,95%
Procent mies. ze stratą +43,48%
Wskaźnik Sharpe'a +0,35
Wskaźnik CALMAR +0,19
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +14,14%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -0,31%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +4,61%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +14,47%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +14,81%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat)
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +1,74%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +4,61%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +2,81%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat)
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron