Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

ALLIANZ Obligacji Plus fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 175,50
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 174,58/175,52
Stopa zwrotu od początku działalności +74,97%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -0,57%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -0,44%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +2,15%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +5,18%
Wartość aktywów 245 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2022.05
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2022.05
Rekomendowany okres inwestycji 2 lata

Profil Inwestora

Subfundusz dla inwestorów poszukujących alternatywy dla samodzielnego inwestowania w obligacje przedsiębiorstw, oczekujących stóp zwrotu przewyższających oprocentowanie lokat bankowych, akceptujących niskie ryzyko zmienności wartości jednostki uczestnictwa.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje w średnio i długoterminowe instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa oraz emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także przez rządy innych państw należących do OECD, również z wykorzystaniem instrumentów pochodnych. Nie mniej niż 50% wartości aktywów subfunduszu stanowią dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, listy zastawne oraz depozyty bankowe. Od 0% do 10% wartości aktywów subfunduszu mogą stanowić akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe i obligacje zamienne akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe i obligacje zamienne. Od 0% do 30% aktywów mogą stanowić jednostki uczestnictwa, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą.
Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria dłużne
Podkategoria dłużne korporacyjne
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2004.01.28
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2014.06.21
Początkowa wartość jednostki 100,31 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 200,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 50,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
2,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
0,99%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron