Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

ALLIANZ Aktywnej Alokacji fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 114,43
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 101,35/111,74
Stopa zwrotu od początku działalności +10,66%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +16,58%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +14,93%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +4,26%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) -0,13%
Wartość aktywów 130 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.07
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.07
Rekomendowany okres inwestycji minimum 4 lata

Profil Inwestora

Polecany inwestorom poszukującym alternatywy do samodzielnego inwestowania w akcje. Udział obligacji i bonów skarbowych zwiększa stabilność inwestycji. Subfundusz charakteryzuje się tym, że zarządzany jest aktywnie, tzn. poziom akcji jest zmienny, zależny od sytuacji rynkowej. Rekomendowany jako inwestycja średnioterminowa, nie krótsza niż 2 lata.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestowanie do 80% wartości aktywów w akcje i inne instrumenty oparte o akcje. W pozostałym zakresie aktywa subfunduszu inwestowane są w instrumenty dłużne głównie emitowane lub gwarantowane głównie przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. W subfunduszu przeważają akcje największych spółek charakteryzujących się dużą płynnością.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria mieszane
Podkategoria mieszane aktywnej alokacji
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2005.12.16
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 200,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 50,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
4,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
3,63%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron