Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

ALLIANZ Polskich Obligacji Skarbowych fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 155,03
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 153,68/155,04
Stopa zwrotu od początku działalności +54,38%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +5,18%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +5,26%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +10,23%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +14,40%
Wartość aktywów 104 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.07
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.07
Rekomendowany okres inwestycji 2 lata

Profil Inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla osób poszukujących alternatywy dla samodzielnego inwestowania w obligacje skarbowe, oczekujących stopy zwrotu na poziomie wyższym niż oprocentowanie lokat bankowych w dłuższym terminie. Okres inwestycji nie powinien być krótszy niż jeden rok.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje w średnio i długoterminowe instrumenty dłużne głównie emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Ponadto subfundusz inwestuje w dłużne papiery wartościowe emitowane przez rządy innych państw należących do OECD, również z wykorzystaniem instrumentów pochodnych, a także w dłużne papiery wartościowe emitowane przez innych emitentów.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria dłużne
Podkategoria dłużne skarbowe
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2005.12.16
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 100,31 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 200,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 50,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
1,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
1,63%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron