Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

ALLIANZ Akcji Małych i Średnich Spółek fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 167,58
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 154,68/167,95
Stopa zwrotu od początku działalności +67,58%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +37,48%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +41,79%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +22,11%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +37,43%
Wartość aktywów 169 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.11
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.11
Rekomendowany okres inwestycji min. 3- 5 lat

Profil Inwestora

Subfundusz dedykowany jest inwestorom, którzy pragną uzyskać potencjalnie największy zysk w długim horyzoncie inwestycji i akceptują podwyższone ryzyko inwestycyjne wraz z możliwoscią okresowej utraty wartości inwestycji. Rekomendowany okres inwestycji wynosi nie mniej niż 3-5 lat.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestowanie 70-100% wartości aktywów w akcje oraz inne instrumenty oparte o akcje małych i średnich spółek. Od 0 do 30% jest inwestowane w dłużne instrumenty finansowe. Pieniądze zainwestowane w ten subfundusz lokowane są w akcjach małych i średnich spółek, których waga w indeksie WIG jest mniejsza niż 2%.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji małych i średnich spółek
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2007.11.21
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 200,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 50,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
3,62%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron