Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

ALLIANZ Akcji MiŚ Spółek fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 229,68
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 219,76/235,30
Stopa zwrotu od początku działalności +128,56%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +14,84%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +27,42%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +9,34%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +93,27%
Wartość aktywów 159 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2024.05
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2024.05
Rekomendowany okres inwestycji 5 lat

Profil Inwestora

Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek polecany jest inwestorom, którzy chcą uzyskać potencjalnie największy zysk w długim horyzoncie inwestycji, ale przy tym akceptują podwyższone ryzyko inwestycyjne wraz z możliwością okresowej utraty wartości inwestycji.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek inwestuje głównie w akcje małych i średnich spółek, których waga w indeksie WIG jest mniejsza niż 2%, oraz w inne instrumenty oparte o akcje tych spółek. Udział tych instrumentów w portfelu (w aktywach netto) wynosi od 70% do 100%.

Instrumenty dłużne (m.in. obligacje) stanowią od 0 do 30% portfela.

Lokaty w inne fundusze stanowią nie więcej niż 10% portfela.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji małych i średnich spółek
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2007.11.21
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Początkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
3,20%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
2,13%
Opłata za wynik
1,38% wartości twojej inwestycji rocznie. Opłata za wyniki wynosi 20% od wyniku subfunduszu powyżej wyniku benchmarku
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron