Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

ALLIANZ China A-Shares fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 105,28
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 95,45/100,86
Stopa zwrotu od początku działalności -7,54%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +2,88%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +8,36%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -10,81%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +6,02%
Wartość aktywów 4 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.10
Ocena Rating zawieszony!
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.10
Rekomendowany okres inwestycji minimum 5 lat

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje od 60% do 100% aktywów w tytuły Subfunduszu Allianz Best Styles Emerging Markets Equity. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne i udziałowe papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy oraz depozyty bankowe. Fundusz źródłowy inwestuje swoje aktywa w akcje spółek mających siedzibę w krajach rynków wschodzących lub generujących przeważającą część sprzedaży lub zysków na tych rynkach. Kraje Hongkong, Singapur, Tajwan i Korea Południowa są również uważane za rynki wschodzące.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji uniwersalne
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2013.05.14
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2017.07.20
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
4,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
3,82%
Opłata za wynik
10%
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron