Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

ALLIANZ Akcji Rynku Złota fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 85,24
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 74,85/80,49
Stopa zwrotu od początku działalności -23,35%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +9,23%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +11,12%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +3,12%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) -17,83%
Wartość aktywów 67 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2024.06
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2024.06
Rekomendowany okres inwestycji 5 lat

Profil Inwestora

Allianz Akcji Rynku Złota polecany jest inwestorom poszukującym alternatywy do samodzielnego inwestowania w akcje oraz oczekującym w dłuższym okresie zysku z inwestycji, jednakże akceptującym znaczne ryzyko zmienności jednostki uczestnictwa, ze względu na dużą zmienność kursów giełdowych.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje przynajmniej  60% aktywów netto w akcje i podobne instrumenty (warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, obligacje zamienne oraz inne udziałowe papiery wartościowe, certyfikaty inwestycyjne, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, tytułu uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą).

Subfundusz inwestuje głównie w:

akcje spółek prowadzących działalność w zakresie poszukiwania, wydobycia, przetwarzania lub handlu metalami szlachetnymi (złoto, a także srebro, pallad, platyna) lub prowadzących powyżej wymienione rodzaje działalności względem złóż surowców, w których metale szlachetne stanowią istotną część,

inne fundusze (polskie lub zagraniczne), których podstawową kategorią lokat są akcje spółek opisane powyżej lub które naśladują indeksy oparte o akcje takich spółek.

Pozostałą część lokat mogą stanowić instrumeny dłużne takie jak obligacje czy depozyty bankowe.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria inne
Podkategoria akcji sektorowe
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2014.01.09
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2016.02.14
Początkowa wartość jednostki 100,01 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
3,20%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
2,17%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron