Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

ALLIANZ Surowców i Energii fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 88,77
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 82,91/88,62
Stopa zwrotu od początku działalności -12,26%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -7,76%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -6,80%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -9,61%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) -9,81%
Wartość aktywów 10 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.07
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.07
Rekomendowany okres inwestycji 5 lat

Profil Inwestora

Skierowany do inwestorów poszukujących możliwości inwestowania na globalnych rynkach surowców i energii, oczekujących w dłuższym okresie wysokiego zysku z inwestycji, jednakże akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne ze względu na dużą zmienność cen surowców. 

Polityka inwestycyjna

Subfundusz lokuje od 60% do 100% aktywów w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, które spełniają jeden z poniższych warunków:

a) inwestują swoje aktywa w: papiery wartościowe spółek prowadzących działalność w zakresie poszukiwania, wydobywania, przetwarzania lub pozyskiwania surowców (w tym: ropy naftowej, gazu i szeroko rozumianej energii), papiery wartościowe spółek, dla których koszty surowców i energii stanowią znaczną część kosztów produkcji, obligacje, akcje i obligacje spółek, które są związane z szeroko rozumianym dostarczaniem technologii;

b) naśladują indeksy oparte o akcje spółek opisanych w punkcie a) powyżej.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji sektorowe
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2014.01.09
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2016.02.14
Poczatkowa wartość jednostki 100,01 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 200,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 50,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
4,01%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny codzienna
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron