Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

ALLIANZ Akcji Rynku Złota - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2014 -1,63% +5,81% +2,05% +2,71% +1,59% +3,35% -2,51% +2,92% -3,93% -0,95% -4,07% +0,58% +5,53%
2015 -4,01% +3,68% -1,86% +3,49% -2,64% -3,13% -3,31% -4,49% -5,21% +8,75% -0,16% -6,14% -14,94%
2016 -4,40% -0,49% +4,99% +8,32% -0,55% +3,45% -1,75% -0,21% +1,81% +0,54% +2,61% +1,64% +16,50%
2017 -0,50% -0,29% -2,64% -1,47% -2,61% -2,61% +2,84% +0,05% +0,43% +1,17% +0,08% +2,29% -3,39%
2018 +1,17% -3,39% -3,06% +3,88% +2,57% -2,56% -0,97% -2,13% +1,27% -4,87% -1,66% -5,19% -14,37%
2019 +7,18% +1,21% +0,48% -0,03% -5,53% +4,77% +0,91% -1,31% -1,01% -0,35% -1,01% +4,85% +9,96%
2020 -4,72% -8,21% -13,16% +11,00% +2,08% +1,26% +5,85% +3,23% -3,95% -1,99% -9,17% +7,14% -12,77%
2021 -5,99% -10,02% +2,49% +4,20% +13,86% -12,90% +3,00% -5,28% -10,49% +8,04% +1,03% -0,66% -15,17%
2022 -5,37% +14,05% +9,85% -6,47% -10,26% -0,50%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Brak danych
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +17,51%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności -0,35%
Miesięczna zmienność +5,06%
VAR99 -11,43%
Maksymalna miesięczna strata -13,16%
Maksymalny miesięczny zysk +14,05%
Beta (do WIG20) +0,30
Beta podczas spadków (do WIG20) +0,22
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -43,52%
Procent mies. ze stratą +53,47%
Wskaźnik Sharpe'a
Wskaźnik CALMAR +0,10
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności -29,97%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -0,50%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -17,94%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -21,35%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) -27,74%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat)
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności -4,14%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -7,70%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) -6,30%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat)
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron