Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

ALLIANZ Obligacji Globalnych fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 108,46
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 109,87/110,94
Stopa zwrotu od początku działalności +10,69%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -4,34%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -3,75%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +2,34%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +2,57%
Wartość aktywów 56 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2022.05
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2022.05
Rekomendowany okres inwestycji 2 lata

Profil Inwestora

Allianz Obligacji Globalnych polecany jest inwestorom poszukującym alternatywy dla samodzielnego inwestowania w instrumenty dłużne poza granicami Polski, oczekującym w dłuższym okresie zysku z inwestycji przewyższającego oprocentowanie lokat bankowych i akceptującym podwyższone ryzyko zmienności wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu w wyniku zmiany poziomu stóp procentowych.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz tytułu uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą Rzeczypospolitej Polskiej. Wybierane są fundusze, które inwestują głównie w dłużne papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku zorganizowanym w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska. Udział takich lokat stanowi od 60% do 100% aktywów subfunduszu. Ponadto do 40% aktywów subfundusz może inwestować w listy zastawne, dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz depozyty bankowe.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria dłużne
Podkategoria dłużne uniwersalne
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2014.01.09
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Początkowa wartość jednostki 100,01 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 200,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 50,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
2,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
1,72%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny codzienna
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron