Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

ALLIANZ Obligacji Globalnych fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 110,35
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 107,95/109,77
Stopa zwrotu od początku działalności +9,76%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -1,02%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +0,02%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +1,25%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +6,01%
Wartość aktywów 18 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.07
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.07
Rekomendowany okres inwestycji minimum 2 lata

Profil Inwestora

Allianz Obligacji Globalnych polecany jest inwestorom poszukującym alternatywy dla samodzielnego inwestowania w instrumenty dłużne poza granicami Polski, oczekującym w dłuższym okresie zysku z inwestycji przewyższającego oprocentowanie lokat bankowych i akceptującym podwyższone ryzyko zmienności wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu w wyniku zmiany poziomu stóp procentowych.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz tytułu uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą Rzeczypospolitej Polskiej. Wybierane są fundusze, które inwestują głównie w dłużne papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku zorganizowanym w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska. Udział takich lokat stanowi od 60% do 100% aktywów subfunduszu. Ponadto do 40% aktywów subfundusz może inwestować w listy zastawne, dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz depozyty bankowe.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria dłużne
Podkategoria dłużne uniwersalne
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2014.01.09
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 100,01 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 200,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 50,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
2,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
2,19%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny codzienna
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron