Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

ALLIANZ Dynamiczna Multistrategia fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 119,46
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 120,91/124,32
Stopa zwrotu od początku działalności +23,23%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +14,09%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +1,71%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +15,61%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat)
Wartość aktywów 5 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2019.07
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2019.07
Rekomendowany okres inwestycji minimum 3 lata

Profil Inwestora

Fundusz skierowany do inwestorów poszukujących alternatywy dla samodzielnego inwestowania w tytuły uczestnictwa, instrumenty dłużne i akcje poza granicami Polski, zainteresowanych średniookresową inwestycją, akceptujących ryzyko przejściowego spadku wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu w wyniku zmiany notowań akcji na rynkach. Rekomendowany okres inwestycji wynosi minimum trzy lata.

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje od 65% do 100% aktywów w tytuły funduszu Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 75 (tzw. fundusz master). Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne i udziałowe papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, jednostki i tytuły innych funduszy oraz depozyty bankowe. Celem funduszu master jest osiągnięcie stopy zwrotu porównywalnej do modelowego portfela obejmującego w 75% globalne rynki akcji i w 25% rynki średnioterminowych obligacji denominowanych w euro.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria mieszane
Podkategoria mieszane aktywnej alokacji
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2016.01.18
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
4,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
3,68%
Opłata za wynik
0,00%
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron