Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

ALLIANZ Małych Spółek Europejskich fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 151,36
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 142,91/148,81
Stopa zwrotu od początku działalności +48,42%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +6,54%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +54,77%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +22,79%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat)
Wartość aktywów 1 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2021.03
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2021.03
Rekomendowany okres inwestycji 5 lat

Profil Inwestora

Subfundusz przeznaczony dla inwestorów poszukujących alternatywy dla samodzielnego inwestowania w akcje poza granicami Polski, oczekujących w dłuższym okresie zysku z inwestycji, przewyższającego oprocentowanie lokat bankowych, akceptujących wysokie ryzyko zmienności wartości jednostki uczestnictwa Subfunduszu w wyniku zmiany notowań akcji na rynkach. Rekomendowany okres inwestycji wynosi min. 3 lata.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje od 60% do 100% w tytuły funduszu Allianz Europe Small Cap Equity. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne i udziałowe papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy oraz depozyty bankowe. Fundusz źródłowy koncentruje się na obligacjach krajów zaliczanych do rynków wschodzących oraz firm mających siedzibę lub prowadzących przeważającą część swojej działalności w tych krajach. Fundusz źródłowy koncentruje się na akcjach europejskich emitentów o małej kapitalizacji rynkowej.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji małych i średnich spółek
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2016.01.18
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
4,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
3,86%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron