Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

ALLIANZ Małych Spółek Europejskich fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 120,27
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 113,20/122,46
Stopa zwrotu od początku działalności +16,25%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -12,72%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -5,73%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +2,61%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat)
Wartość aktywów 8 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.06
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.06
Rekomendowany okres inwestycji minimum 3 lata

Profil Inwestora

Subfundusz przeznaczony dla inwestorów poszukujących alternatywy dla samodzielnego inwestowania w akcje poza granicami Polski, oczekujących w dłuższym okresie zysku z inwestycji, przewyższającego oprocentowanie lokat bankowych, akceptujących wysokie ryzyko zmienności wartości jednostki uczestnictwa Subfunduszu w wyniku zmiany notowań akcji na rynkach. Rekomendowany okres inwestycji wynosi min. 3 lata.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje od 60% do 100% w tytuły funduszu Allianz Europe Small Cap Equity. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne i udziałowe papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy oraz depozyty bankowe. Fundusz źródłowy koncentruje się na obligacjach krajów zaliczanych do rynków wschodzących oraz firm mających siedzibę lub prowadzących przeważającą część swojej działalności w tych krajach. Fundusz źródłowy koncentruje się na akcjach europejskich emitentów o małej kapitalizacji rynkowej.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji małych i średnich spółek
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2016.01.18
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
4,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
3,86%
Opłata za wynik
0,00%
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron