Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

ALLIANZ Artificial Intelligence fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 169,18
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 165,04/180,67
Stopa zwrotu od początku działalności +80,65%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +46,05%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +56,44%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +70,75%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat)
Wartość aktywów 18 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.08
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.08
Rekomendowany okres inwestycji minimum 3 lata

Profil Inwestora

Allianz Global Artificial Intelligence jest skierowany do inwestorów poszukujących alternatywy dla samodzielnego inwestowania w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych i instrumenty dłużne poza granicami Polski, zainteresowanych długoterminową inwestycją.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje od 60% do 100% aktywów w tytuły Subfunduszu Allianz Global Artificial Intelligence wydzielonego w ramach funduszu zagranicznego Allianz Global Investors Fund. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne i udziałowe papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy oraz depozyty bankowe. Fundusz źródłowy lokuje aktywa głównie na światowym rynku akcji spółek, które w ramach prowadzonej działalności będą czerpać korzyści z ewolucji sztucznej inteligencji lub obecnie ich działalność wiąże się z tym obszarem.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji sektorowe
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2016.06.10
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2017.10.06
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
4,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
3,77%
Opłata za wynik
--
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron