Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

ALLIANZ Dochodowy Income and Growth fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 116,61
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 116,81/118,67
Stopa zwrotu od początku działalności +18,11%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +2,95%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +27,05%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +17,67%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat)
Wartość aktywów 72 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2021.04
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2021.04
Rekomendowany okres inwestycji 4 lata

Profil Inwestora

Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return jest skierowany do inwestorów poszukujących alternatywy dla samodzielnego inwestowania w instrumenty dłużne poza granicami Polski, zainteresowanych długoterminową inwestycją, akceptujących wysokie ryzyko zmienności wartości jednostki uczestnictwa w wyniku zmiany poziomu stóp procentowych.
Rekomendowany okres inwestycji wynosi minimum 3 lata.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje głównie w tytuły luksemburskiego subfunduszu Allianz Income and Growth wydzielonego w ramach funduszu działającego pod nazwą Allianz Global Investors Fund. Pozostała część aktywów może być inwestowana w depozyty, instrumenty rynku pieniężnego, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą, papiery wartościowe, w tym obligacje, bony skarbowe, certyfikaty inwestycyjne, akcje, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, prawa poboru akcji, obligacje zamienne na akcje, kwity depozytowe oraz listy zastawne. Fundusz źródłowy inwestuje głównie w akcje, obligacje wysokodochodowe i obligacje zamienne emitentów z siedzibą w USA lub Kanadzie.
Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria mieszane
Podkategoria mieszane
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2016.06.20
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 50000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
4,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
3,05%
Opłata za wynik
--
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron